Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:05 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
08:15 --:-- HUI-HAN VJ566 OPN
08:20 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:10 --:-- HUI-DLI BL233 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:30 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL571 OPN
13:00 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:15 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:10 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
15:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:50 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:50 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 --:-- SGN-HUI VJ318 OPN
07:40 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
07:40 --:-- HAN-HUI VJ567 OPN
09:35 --:-- DLI-HUI BL232 OPN
09:50 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
10:55 --:-- SGN-HUI VJ304 OPN
11:20 --:-- SGN-HUI BL570 OPN
12:30 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
12:35 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
14:40 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
15:10 --:-- HAN-HUI VN1547 OPN
17:05 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
19:10 --:-- HAN-HUI VN1545 OPN
20:55 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
23:20 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN
--:-- --:-- Prepared By