Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 --:-- HUI-SGN VJ303 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:30 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
12:00 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
14:10 --:-- HUI-SGN VJ317 OPN
15:50 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
17:55 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
18:10 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
20:30 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:55 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 --:-- SGN-HUI VJ302 OPN
07:55 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:50 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
11:25 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
11:40 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
13:20 --:-- SGN-HUI VN7370 OPN
13:35 --:-- SGN-HUI VJ304 OPN
15:20 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
16:35 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
17:15 --:-- HAN-HUI VN1547 OPN
17:35 --:-- SGN-HUI VJ314 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
19:50 --:-- HAN-HUI VN1545 OPN
20:55 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
23:30 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN