Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
07:55 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
08:20 --:-- HUI-DLI BL469 OPN
08:35 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:00 --:-- HUI-HAN VN1542 OPN
11:55 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
12:15 --:-- HUI-HAN VJ568 OPN
13:35 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
14:00 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
16:50 --:-- HUI-HAN VN1546 OPN
17:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:30 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:35 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
20:40 --:-- HUI-HAN VN1544 OPN
21:35 --:-- HUI-SGN VN1379 OPN
23:00 --:-- HUI-SGN VJ315 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 --:-- SGN-HUI VJ318 OPN
07:25 --:-- SGN-HUI VJ304 OPN
07:45 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
07:55 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
09:20 --:-- HAN-HUI VN1543 OPN
11:10 --:-- DLI-HUI BL468 OPN
11:40 --:-- HAN-HUI VJ569 OPN
13:00 --:-- SGN-HUI VJ306 OPN
13:20 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
16:10 --:-- HAN-HUI VN1547 OPN
16:35 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ308 OPN
19:00 --:-- SGN-HUI VJ312 OPN
20:00 --:-- HAN-HUI VN1545 OPN
20:55 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
22:30 --:-- SGN-HUI VJ316 OPN