Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy chữa cháy

Chi tiết như sau:

Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Công điện số 825/CĐ-TTg về việc Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Nghị quyết số 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Quyết định số 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Thông báo số 475/TB-VPCP

Luật PCCC 2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư 148/2020/TT-BCA về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 17/2021/TT-BCA về việc Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dương phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thông tư số 149/2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Thông tư số 150/2020/TT-BCA Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành