Quyết định số 1541/QĐ-CHK ngày 14/9/2021 của Cục HKVN ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link:

Quyết định số 1541/QĐ-CHK ngày 14/9/2021 của Cục HKVN ban hành Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay