Hôm nay, ngày 16/3/2016, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (Airports Corporation of Vietnam - ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có: Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các công ty con và cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với các nội dung:

  • Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;
  • Thông qua kết quả bầu Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2016 - 2020;
  • Thông qua định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  • Thông qua Dự toán ngân sách và tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
  • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  • Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP gồm 04 thành viên. Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ra mắt Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP gồm 03 thành viên. Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Huỳnh Thị Diệu - Phó Trưởng ban Tài chính – Kế toán, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ra mắt Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) được hình thành trên cơ sở cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tổng công ty đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 10/12/2015.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ chính thức hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần từ ngày 01/4/2016.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác 22 Cảng hàng không trên cả nước (trong đó có 21 Cảng hàng không đang khai thác), bao gồm 7 Cảng hàng không quốc tế và 15 Cảng hàng không quốc nội, góp vốn vào một số công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thành công tốt đẹp là sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty, mở ra cơ hội phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Từ nay đến 2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng cảng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo an ninh an toàn, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; mở rộng hợp tác đầu tư, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không; đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Văn phòng Tổng công ty