Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 42-44 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:20 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:55 --:-- DAD-HAN BL634 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
09:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 CLS
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:00 --:-- DAD-HKG CHVJT43 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:10 10:55 DAD-SGN VJ629 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-TPE BL140 CLS
11:20 12:15 DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 11-13 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 34-37 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 39-41 CLS
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:25 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 42-44 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 14-16 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-CXR ##P4SJM CLS
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
14:30 --:-- DAD-KIX BL174 CLS
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
14:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 CLS
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 CLS
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 CLS
16:50 --:-- DAD-HPH VJ724 CLS
16:55 --:-- DAD-CXR VN9385 CLS
17:00 --:-- DAD-SGN VN133 CLS
17:15 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VJ657 CLS
17:35 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
17:55 --:-- DAD-CAN VN548 CLS
18:15 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 CLS
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 CLS
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 CLS
18:40 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 40-42 CLS
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 CLS
19:15 --:-- DAD-WUH VJ8374 34-36 CLS
19:45 20:10 DAD-SGN VJ653 CLS
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 CLS
20:20 --:-- DAD-HAN VJ508 CLS
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ540 CLS
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:35 23:35 DAD-SGN VJ643 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 31-33 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:20 23:50 DAD-HAN VJ524 OPN
23:55 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 34-35 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 31-34 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 35-38 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 5-8 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 27-30 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 27-30 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 39-42 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 31-34 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 00:05 HGH-DAD VJ8791. CLS
00:20 00:39 PUS-DAD KE465 CLS
00:35 00:05 ICN-DAD 7C2903 CLS
01:50 01:30 ICN-DAD 7C2907 CLS
05:10 04:50 CTU-DAD VN547 CLS
07:20 07:04 HAN-DAD BL635 CLS
07:20 07:19 SGN-DAD BL662 CLS
07:20 07:11 HAN-DAD VN161 CLS
07:35 07:36 SGN-DAD VJ622 CLS
07:55 07:38 HPH-DAD VJ723 CLS
08:20 08:30 SGN-DAD VN110Z CLS
08:50 09:15 HKG-DAD UO552 CLS
09:00 09:05 HKG-DAD KA220 CLS
09:20 09:15 SGN-DAD VJ646 CLS
09:20 10:09 ICN-DAD VJ881 CLS
09:20 09:00 SGN-DAD VN112 CLS
10:00 10:00 SGN-DAD BL668 CLS
10:05 10:15 ICN-DAD VJ879 CLS
10:45 10:40 ICN-DAD LJ077 CLS
10:45 11:04 SIN-DAD MI632 CLS
10:50 10:48 CAN-DAD HU7951 CLS
10:50 11:01 SGN-DAD VN116 CLS
10:50 10:40 HAN-DAD VN165 CLS
10:55 10:55 ICN-DAD TW125 CLS
10:55 10:48 VCA-DAD VJ702 CLS
11:30 11:20 TAE-DAD VJ871 CLS
11:30 11:03 CXR-DAD VN1944 CLS
11:45 11:55 SGN-DAD VN120 CLS
11:50 11:55 KUL-DAD AK648 CLS
12:05 12:20 HAN-DAD VJ517 CLS
12:10 11:50 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:10 11:55 DMK-DAD FD636 CLS
12:15 12:18 HAN-DAD VN171 CLS
12:20 12:20 SGN-DAD BL672 CLS
12:30 12:29 BKK-DAD VZ960 CLS
12:45 12:42 BKK-DAD PG947 CLS
12:50 12:50 SGN-DAD VN122 CLS
12:55 12:31 KIX-DAD VN337 CLS
13:35 14:08 CXR-DAD VJ580 CLS
13:40 13:07 ICN-DAD VN431 CLS
13:45 13:37 ICN-DAD 7C2901 CLS
13:50 13:55 SGN-DAD VN124 CLS
13:50 13:54 HAN-DAD VN173 CLS
14:15 14:19 ICN-DAD KE485 CLS
14:15 13:48 NRT-DAD VN319 CLS
14:30 14:42 BHY-DAD CZ8361 CLS
15:20 15:22 SGN-DAD BL678 CLS
16:05 16:13 HAN-DAD VN177 CLS
16:15 16:14 SGN-DAD VJ654 CLS
16:20 16:05 HAN-DAD VJ515 CLS
16:20 16:25 SGN-DAD VN130 CLS
16:40 16:52 HAN-DAD BL647 CLS
16:40 16:54 SGN-DAD VJ640 CLS
16:50 17:17 SGN-DAD BL682 CLS
16:55 17:03 HKG-DAD UO558 CLS
17:15 17:25 TPE-DAD BL141 CLS
17:45 17:23 REP-DAD K6840 CLS
17:50 19:09 SGN-DAD VN132 CLS
17:50 17:30 HPH-DAD VN1673 CLS
17:50 18:08 HAN-DAD VN181 CLS
18:20 17:55 DMK-DAD FD638 CLS
18:20 18:18 SGN-DAD VJ634 CLS
18:30 19:00 HAN-DAD VJ519 CLS
18:40 18:47 DLI-DAD 0V8926 CLS
19:20 19:18 SGN-DAD BL686 OPN
19:20 21:18 SGN-DAD VN136 CLS
19:40 20:00 SGN-DAD VJ626 CLS
19:40 19:52 SGN-DAD VJ642 CLS
19:50 19:33 HPH-DAD VJ721 CLS
20:20 20:15 HAN-DAD VJ537 CLS
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:30 20:45 HAN-DAD VJ531 CLS
20:30 20:42 HAN-DAD VN185 CLS
20:55 21:05 HAN-DAD VJ545 CLS
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:40 21:50 ICN-DAD KE463 OPN
21:40 21:23 PUS-DAD LJ073 OPN
21:50 21:39 ICN-DAD OZ755 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:35 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
22:45 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
23:05 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
23:15 22:40 TAE-DAD TW149 OPN
23:20 --:-- HAN-DAD VJ529 OPN
23:30 23:25 ICN-DAD TW127 OPN
23:30 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:40 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
23:45 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
00:15 00:50 PUS-DAD LJ075 CLS
00:25 23:37 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:00 ICN-DAD LJ059 CLS
00:50 01:11 PUS-DAD TW151 CLS
01:20 01:35 ICN-DAD RS551 CLS