Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 39-40 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
03:20 --:-- DAD-ICN 7C2908 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 21-32 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VJ530 21-32 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 OPN
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 21-32 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 21-32 OPN
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 OPN
09:00 --:-- DAD-CXR CH22880 OPN
09:00 --:-- DAD-CXR CH63721 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 OPN
09:40 --:-- DAD-SGN VJ645 21-32 OPN
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 OPN
10:10 --:-- DAD-SGN VJ629 21-32 OPN
10:35 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:50 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
10:50 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 21-32 OPN
11:00 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
11:10 --:-- DAD-MFM VJ8892 38-40 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 21-32 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 21-32 OPN
11:30 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 2-4 OPN
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 41-44 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN CH9MWST OPN
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 34-36 OPN
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 21-32 OPN
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 31-33 OPN
12:45 --:-- DAD-XSP CHB95119 OPN
12:55 --:-- DAD-HAN VJ512 21-32 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 14-16 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 37-40 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 21-32 OPN
14:30 --:-- DAD-KIX BL174 OPN
14:30 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
14:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
15:10 --:-- DAD-SGN VN7113 OPN
15:15 --:-- DAD-SGN VN7135 OPN
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
15:30 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:25 --:-- DAD-HGH VJ8790 34-36 OPN
16:30 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
16:35 --:-- DAD-SGN VJ625 21-32 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 21-32 OPN
16:50 --:-- DAD-HPH VJ724 21-32 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:30 --:-- DAD-HAN VJ538 21-32 OPN
17:50 --:-- DAD-PVG VN528 OPN
18:10 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN BL689 OPN
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
18:40 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:40 --:-- DAD-HGH VN568 OPN
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 42-44 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN BL648 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:25 --:-- DAD-NNG VJ8226 2-4 OPN
19:45 --:-- DAD-SGN VJ653 21-32 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VJ508 21-32 OPN
20:20 --:-- DAD-SGN VJ639 21-32 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:50 --:-- DAD-SIN 3K542 32-35 OPN
21:20 --:-- DAD-SGN VJ655 21-32 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:15 --:-- DAD-HAN VJ532 21-32 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 38-40 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 21-32 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 41-42 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 30-33 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 41-44 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 5-8 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 27-30 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 31-34 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 35-38 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 41-44 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 00:30 PUS-DAD KE465 OPN
00:30 00:30 PUS-DAD OZ779 OPN
00:35 00:18 ICN-DAD 7C2903 OPN
01:50 --:-- ICN-DAD 7C2907 OPN
07:10 --:-- HAN-DAD VN161 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD BL662 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VJ513 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
07:35 --:-- SGN-DAD VJ622 OPN
07:55 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HAN-DAD BL637 OPN
09:00 --:-- HKG-DAD KA220 OPN
09:05 --:-- SGN-DAD VJ630 OPN
09:20 09:10 ICN-DAD VJ881 OPN
09:55 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
10:00 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
10:00 --:-- HKG-DAD UO550 OPN
10:05 10:19 ICN-DAD VJ879 OPN
10:20 --:-- SGN-DAD VJ628 OPN
10:20 10:40 TAE-DAD VJ871 OPN
10:30 --:-- HAK-DAD CH9MWST OPN
10:45 --:-- ICN-DAD LJ077 OPN
10:45 --:-- SIN-DAD MI632 OPN
10:50 --:-- CAN-DAD HU7951 OPN
10:50 --:-- CXR-DAD VN7944 OPN
10:55 --:-- ICN-DAD TW125 OPN
10:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
11:05 --:-- HAN-DAD VN165 OPN
11:20 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
11:30 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
11:45 --:-- KHH-DAD CHB95119 OPN
11:50 --:-- KUL-DAD AK648 OPN
12:05 --:-- HAN-DAD VJ517 OPN
12:10 --:-- PUS-DAD 7C2955 OPN
12:10 --:-- DMK-DAD FD636 OPN
12:20 --:-- SGN-DAD BL672 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VJ509 OPN
12:30 --:-- BKK-DAD VZ960 OPN
12:45 --:-- BKK-DAD PG947 OPN
12:55 --:-- KIX-DAD VN337 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
13:35 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:40 --:-- ICN-DAD VN431 OPN
13:45 --:-- ICN-DAD 7C2901 OPN
13:50 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
13:50 --:-- HAN-DAD VN173 OPN
14:00 --:-- POM-DAD ##ACI01 OPN
14:15 --:-- ICN-DAD KE485 OPN
14:15 --:-- NRT-DAD VN319 OPN
14:20 --:-- SGN-DAD VN7112 OPN
14:30 --:-- BHY-DAD CZ8361 OPN
14:50 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
15:20 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
15:20 --:-- HAN-DAD VN175 OPN
15:25 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
15:45 --:-- MFM-DAD VJ8893 OPN
15:50 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD BL680 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ654 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VJ515 OPN
16:20 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VN177 OPN
16:55 --:-- HKG-DAD UO558 OPN
16:55 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
17:15 --:-- TPE-DAD BL141 OPN
17:45 --:-- REP-DAD K6840 OPN
17:50 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
17:50 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:50 --:-- HAN-DAD VN181 OPN
18:20 --:-- DMK-DAD FD638 OPN
18:25 --:-- HAN-DAD BL649 OPN
18:25 --:-- SGN-DAD VJ624 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
18:40 --:-- DLI-DAD 0V8926 OPN
18:55 --:-- SGN-DAD VJ626 OPN
19:15 --:-- SGN-DAD VJ642 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:50 --:-- SGN-DAD VJ640 OPN
19:50 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
20:10 --:-- SIN-DAD 3K541 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:45 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:40 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:40 --:-- PUS-DAD LJ073 OPN
21:45 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
21:50 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:35 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:40 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
23:45 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
00:15 00:45 PUS-DAD LJ075 CLS
00:25 23:53 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:05 ICN-DAD LJ059 CLS
00:50 01:00 PUS-DAD TW151 CLS
01:20 01:25 ICN-DAD RS551 CLS