Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 50-51 CLS
00:45 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
02:00 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 CLS
03:50 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN158 CLS
06:50 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
06:55 --:-- DAD-HAN VJ504 CLS
07:20 --:-- DAD-HHA VJ8358 46-48 CLS
07:25 --:-- DAD-CXR VJ583 CLS
07:35 --:-- DAD-SGN VJ625 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:05 --:-- DAD-SGN VJ627 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:55 --:-- DAD-HAN BL636 CLS
09:00 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
09:30 --:-- DAD-SGN BL679 CLS
09:55 --:-- DAD-HKG KA227 31-34 CLS
10:00 09:35 DAD-HAN QH102 CLS
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 47-49 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:40 --:-- DAD-HKG BL164 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 CLS
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:30 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:50 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
11:55 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 CLS
12:00 --:-- DAD-ICN LJ078 36-39 CLS
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 CLS
12:20 --:-- DAD-KUL AK649 33-35 CLS
12:20 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 49-51 CLS
12:35 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:40 --:-- DAD-DMK FD637 30-32 CLS
13:00 --:-- DAD-PUS BX738 4-7 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:05 --:-- DAD-CJJ VJ8764 46-48 CLS
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 16-18 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 41-44 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
13:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 CLS
13:50 --:-- DAD-CJJ VN9404 CLS
14:00 --:-- DAD-CSX BK2920 19-21 CLS
14:00 --:-- DAD-SGN BL677 CLS
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
14:05 --:-- DAD-HAN QH106 CNX
14:10 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
14:25 14:30 DAD-SGN VJ675 CLS
14:30 --:-- DAD-SGN VJ637 CLS
14:30 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
14:35 --:-- DAD-ICN LJ086 37-40 CLS
14:40 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
15:00 --:-- DAD-SYX ##B8158 CLS
15:15 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
15:25 --:-- DAD-ICN VJ874 49-51 CLS
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 CLS
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 CLS
15:30 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
15:45 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 45-47 CLS
15:45 --:-- DAD-ICN KE486 CLS
16:00 --:-- DAD-MFM ##B8271 CLS
16:10 --:-- DAD-SGN BL681 CLS
16:30 --:-- DAD-SGN VN131 CLS
16:45 17:15 DAD-SGN VJ623 CLS
17:00 --:-- DAD-MFM CHVJT617 CLS
17:00 --:-- DAD-HAN VN184 CLS
18:15 --:-- DAD-HPH VJ724 CLS
18:25 --:-- DAD-HKG UO559 CLS
18:30 --:-- DAD-SGN VN135 CLS
18:30 --:-- DAD-HAN VN186 CLS
18:50 --:-- DAD-DMK FD639 42-44 OPN
19:10 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:10 19:25 DAD-HAN QH104 CLS
19:55 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
19:55 --:-- DAD-HKG KA223 33-37 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:20 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:40 --:-- DAD-HAN VJ516 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
22:00 --:-- DAD-ICN BL1194 OPN
22:35 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
22:40 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
23:00 --:-- DAD-ICN VJ880 42-44 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:15 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:55 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:55 --:-- DAD-ICN VJ878 45-46 OPN
00:05 --:-- DAD-PUS LJ074 38-41 CLS
00:30 --:-- DAD-ICN TW128 42-45 CLS
01:00 --:-- DAD-TAE TW150 34-37 CLS
01:15 --:-- DAD-PUS LJ076 8-11 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:35 02:05 DAD-ICN LJ060 38-41 CLS
01:50 --:-- DAD-PUS TW152 46-49 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 42-45 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:35 MWX-DAD VN9420 CLS
00:20 00:45 PUS-DAD KE465 CLS
00:20 00:03 PEK-DAD MU5013 CLS
00:35 00:45 ICN-DAD 7C2903 CLS
01:45 01:54 ICN-DAD VJ875. CLS
02:20 02:00 ICN-DAD 7C2907 CLS
02:25 02:20 WUH-DAD VJ8375. CLS
05:35 05:35 CTU-DAD VJ8169 CLS
06:50 06:47 SGN-DAD VJ652 CLS
07:00 07:10 SGN-DAD VJ1638 CLS
07:20 07:20 SGN-DAD BL662 CLS
07:20 07:05 SGN-DAD VN110 CLS
07:20 07:00 HAN-DAD VN161 CLS
07:25 07:14 HAN-DAD VJ509 CLS
07:30 07:44 SGN-DAD VJ622 CLS
07:55 07:40 HPH-DAD VJ723 CLS
08:20 08:12 HAN-DAD BL637 CLS
08:45 08:55 ICN-DAD BL1195 CLS
08:50 08:50 HAN-DAD QH101 CLS
08:55 08:40 SGN-DAD BL678 CLS
09:00 08:50 HKG-DAD KA228 CLS
09:20 09:33 ICN-DAD VJ881 CLS
09:20 09:15 SGN-DAD VN112 CLS
09:40 09:28 CXR-DAD VJ580 CLS
10:05 10:00 ICN-DAD VJ879 CLS
10:20 10:15 TAE-DAD VJ871 CLS
10:40 09:45 TAE-DAD 7C2921 CLS
10:40 10:50 HKG-DAD UO552 CLS
10:45 11:10 ICN-DAD LJ077 CLS
10:45 10:42 SIN-DAD MI632 CLS
10:50 10:45 SGN-DAD VN116 CLS
10:50 10:45 HAN-DAD VN165 CLS
10:55 11:17 ICN-DAD TW125 CLS
10:55 10:49 VCA-DAD VJ702 CLS
11:05 11:15 SGN-DAD VJ636 CLS
11:20 11:50 SGN-DAD VJ634 CLS
11:20 11:33 SGN-DAD VN120 CLS
11:30 11:18 CXR-DAD VN1944 CLS
11:50 11:40 KUL-DAD AK648 CLS
11:55 11:46 HAN-DAD VN171 CLS
12:00 12:28 PUS-DAD BX737 CLS
12:05 12:05 HAN-DAD VJ517 CLS
12:10 12:15 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:10 11:53 DMK-DAD FD636 CLS
12:30 12:58 BKK-DAD VZ960 CLS
12:45 12:40 BKK-DAD PG947 CLS
12:50 12:34 MWX-DAD 7C2911 CLS
12:50 12:46 SGN-DAD VN122 CLS
13:00 12:44 CSX-DAD BK2919 CLS
13:00 12:43 KIX-DAD VN337 CLS
13:20 --:-- HAN-DAD QH105 CNX
13:25 13:23 SGN-DAD BL674 CLS
13:30 13:44 HHA-DAD VJ8359 CLS
13:35 13:53 ICN-DAD LJ085 CLS
13:35 13:50 SGN-DAD VJ624 CLS
13:40 13:35 ICN-DAD VN431 CLS
13:50 13:40 HAN-DAD VN173 CLS
14:00 14:35 SGN-DAD VJ674 CLS
14:15 14:18 ICN-DAD KE485 CLS
14:20 14:21 SGN-DAD VJ638 CLS
14:25 14:06 NRT-DAD VN319 CLS
14:30 14:48 CGO-DAD CZ8367 CLS
14:30 14:25 KMG-DAD MU2581 CLS
14:45 14:59 ICN-DAD 7C2901 CLS
14:50 14:42 SGN-DAD VN126 CLS
15:10 15:10 HKG-DAD BL165 CLS
15:15 15:25 KUL-DAD AK640 CLS
15:20 15:27 HAN-DAD VN175 CLS
15:25 15:35 SZB-DAD CHVJT617 CLS
16:20 16:11 HAN-DAD VN177 CLS
16:25 16:19 SGN-DAD VN130 CLS
16:45 16:48 SGN-DAD VJ654 CLS
16:55 17:00 HKG-DAD UO558 CLS
17:40 17:58 HAN-DAD VJ515 CLS
17:50 17:20 HPH-DAD VN1673 CLS
17:50 17:58 HAN-DAD VN181 CLS
17:50 17:32 BMV-DAD VN1914 CLS
18:05 17:34 DOH-DAD QR994 CLS
18:20 18:20 DMK-DAD FD638 CLS
18:25 18:38 CZX-DAD VJ8851 CLS
18:30 18:25 HAN-DAD VJ519 CLS
18:40 18:38 DLI-DAD 0V8926 CLS
18:40 18:20 HAN-DAD QH103 CLS
19:00 19:25 HKG-DAD KA226 OPN
19:20 19:20 SGN-DAD BL686 OPN
19:20 19:12 SGN-DAD VN136 CLS
19:35 19:35 REP-DAD K6840 OPN
19:40 --:-- HAN-DAD VJ503 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:45 --:-- NKG-DAD VJ8859 OPN
21:00 --:-- SGN-DAD BL684 OPN
21:20 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:40 21:33 ICN-DAD KE463 OPN
21:40 21:49 PUS-DAD LJ073 OPN
21:50 21:38 ICN-DAD OZ755 OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
22:15 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:35 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
22:35 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
22:45 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:20 --:-- CJJ-DAD VJ8765 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:45 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:50 --:-- CJJ-DAD VN9405 OPN
00:15 01:05 PUS-DAD LJ075 CLS
00:25 23:54 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:13 ICN-DAD LJ059 CLS
00:50 01:27 PUS-DAD TW151 CLS
01:20 01:36 ICN-DAD RS551 CLS