Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 38-40 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 CLS
06:10 --:-- DAD-SGN VJ647 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
06:30 --:-- DAD-HPH VN1672 CLS
07:05 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:50 --:-- DAD-HAN VJ506 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
08:10 --:-- DAD-HPH VJ724 CLS
08:10 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
08:50 --:-- DAD-HKG UO553 CLS
09:15 --:-- DAD-TPE BL162 CLS
09:30 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
09:45 --:-- DAD-SGN VJ631 CLS
10:05 --:-- DAD-SGN VJ645 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 32-35 CLS
11:30 --:-- DAD-CXR HU475 CLS
11:30 --:-- DAD-SGN VJ629 CLS
11:45 11:15 DAD-SGN VN121 CLS
11:50 --:-- DAD-HAN VJ520 CLS
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 41-43 CLS
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:25 --:-- DAD-HAN VJ536 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 38-40 CLS
12:50 --:-- DAD-CAN HU7952 24-26 CLS
12:55 --:-- DAD-NKG VJ8858 11-13 CLS
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:20 --:-- DAD-CXR VJ581 CLS
13:30 --:-- DAD-CSX BK2920 CNX
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK VZ961 14-16 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
14:00 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
14:30 --:-- DAD-KIX BL164 CLS
14:35 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
15:05 --:-- DAD-HKG BL160 CLS
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 CLS
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 CLS
15:55 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
15:55 --:-- DAD-TSN VN488 CLS
16:00 --:-- DAD-LYI VJ8320 40-42 CLS
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 CLS
16:25 --:-- DAD-SGN BL587 CLS
16:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 CLS
16:50 --:-- DAD-VCA VJ705 CLS
17:05 18:10 DAD-SGN VN131 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 CLS
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 CLS
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 31-33 CLS
17:40 --:-- DAD-SGN VN7135 CLS
17:45 --:-- DAD-SGN VJ639 CLS
18:10 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 CLS
18:30 20:00 DAD-HAN VJ532 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 41-43 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 3-5 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:10 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA227 24-28 OPN
20:10 20:10 DAD-HAN VN186 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 30-33 OPN
20:30 21:00 DAD-ICN LJ080 34-40 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
20:35 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:35 --:-- DAD-XIY VN560 OPN
20:45 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:30 22:00 DAD-CTU VJ8168 14-16 OPN
21:40 22:00 DAD-HHA VJ8358 17-18 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:50 --:-- DAD-HAN VJ518 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 36-38 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-MWX TW9130 CNX
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 39-40 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 41-44 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 29-32 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 5-8 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 33-36 CLS
01:40 --:-- DAD-TAE TW130 9-12 CLS
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 27-28 CLS
02:20 02:45 DAD-ICN RS552 41-44 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:01 00:02 ICN-DAD 7C2903 CLS
00:30 00:32 PUS-DAD OZ779 CLS
01:10 01:05 CTU-DAD VN547 CLS
01:30 02:01 ICN-DAD 7C2907 CLS
06:35 06:43 SGN-DAD VJ626 CLS
07:20 07:06 SGN-DAD BL580 CLS
07:20 07:07 HAN-DAD VJ509 CLS
07:20 07:12 HAN-DAD VN161 CLS
07:35 07:29 HAN-DAD VJ507 CLS
07:50 07:36 HAN-DAD BL551 CLS
07:50 07:41 SGN-DAD VN110 CLS
07:55 07:52 HPH-DAD VJ723 CLS
08:00 07:45 HKG-DAD UO552 CLS
08:20 08:16 SGN-DAD BL582 CLS
08:40 08:15 CXR-DAD VN1944 CLS
08:55 08:58 ICN-DAD VJ881 CLS
09:30 09:41 SGN-DAD VJ646 CLS
09:40 09:33 ICN-DAD VJ879 CLS
09:45 09:24 HPH-DAD VN1673 CLS
10:00 10:09 ICN-DAD LJ077 CLS
10:20 10:32 TAE-DAD VJ871 CLS
10:25 10:38 ICN-DAD TW125 CLS
10:30 10:34 SZX-DAD HU475 CLS
10:50 10:41 CAN-DAD HU7951 CLS
10:50 10:41 SGN-DAD VN116 CLS
10:50 10:46 HAN-DAD VN163 CLS
11:00 10:59 SGN-DAD VJ638 CLS
11:15 11:13 HPH-DAD VJ725 CLS
11:20 11:34 SGN-DAD VN120 CLS
11:25 11:12 VCA-DAD VJ702 CLS
11:30 11:27 DMK-DAD FD636 CLS
11:50 00:00 CSX-DAD BK2919 CNX
11:55 12:00 HAN-DAD VJ517 CLS
12:05 12:15 KUL-DAD AK648 CLS
12:10 12:00 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:15 12:05 HAN-DAD VN165 CLS
12:45 12:38 SGN-DAD BL586 CLS
12:45 12:33 BKK-DAD PG947 CLS
12:45 12:50 CXR-DAD VJ580 CLS
12:50 12:38 SGN-DAD VN122 CLS
12:50 12:52 BKK-DAD VZ960 CLS
13:20 13:47 ICN-DAD 7C2901 CLS
13:50 13:50 SGN-DAD VN124 CLS
13:55 13:44 ICN-DAD KE461 CLS
14:05 14:00 SGN-DAD BL590 CLS
14:05 14:00 ICN-DAD VN431 CLS
14:10 14:10 TBB-DAD VN1651 CLS
14:25 14:12 HAN-DAD VN173 CLS
15:10 15:00 SGN-DAD VN126 CLS
15:20 15:58 SGN-DAD VJ654 CLS
15:20 15:11 HAN-DAD VN175 CLS
15:25 15:35 TPE-DAD BL163 CLS
15:30 15:30 BHY-DAD CZ8361 CLS
16:15 16:30 HAN-DAD VJ515 CLS
16:25 16:31 SGN-DAD VN130 CLS
16:25 16:24 HAN-DAD VN177 CLS
16:55 18:22 SGN-DAD VN134 OPN
17:00 16:49 DMK-DAD FD638 CLS
17:10 17:20 SGN-DAD VJ656 CLS
17:15 17:29 SGN-DAD VN128 OPN
17:15 17:15 HAN-DAD VN183 CLS
17:20 17:26 HKG-DAD UO558 CLS
17:35 17:39 HAN-DAD BL557 CLS
17:40 17:26 SZX-DAD HU419 CLS
18:10 19:27 SGN-DAD VN132 OPN
18:10 18:14 HAN-DAD VN181 CLS
18:20 18:21 SGN-DAD VJ634 CLS
18:40 18:29 HKG-DAD KA224 CLS
18:50 19:12 DLI-DAD 0V8926 OPN
19:25 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
19:30 19:54 ICN-DAD LJ079 OPN
19:35 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
19:40 --:-- SIN-DAD 3K541 OPN
19:40 --:-- REP-DAD K6840 OPN
19:45 --:-- HKG-DAD BL161 OPN
19:50 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:55 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
19:55 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VJ640 OPN
20:25 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
21:00 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
21:05 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
21:05 --:-- SGN-DAD VJ636 OPN
21:05 21:10 NKG-DAD VJ8859 OPN
21:10 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:25 21:19 ICN-DAD KE463 OPN
21:25 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:35 21:17 ICN-DAD OZ755 OPN
21:50 00:00 MWX-DAD TW9129 CNX
21:50 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
22:05 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:10 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:50 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:00 --:-- MWX-DAD VN9420 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD LJ059 OPN
23:35 --:-- HGH-DAD VN551 OPN
00:00 00:25 HAN-DAD VJ529. CLS
00:10 00:20 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:45 PUS-DAD TW151 CLS
00:35 01:00 PUS-DAD LJ075 CLS
00:40 01:30 TAE-DAD TW129 CLS
00:45 23:58 HGH-DAD VJ8791. CLS
01:15 01:16 TAE-DAD BX735 CLS
01:20 01:45 ICN-DAD RS551 CLS