Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
01:35 02:25 DAD-SGN VJ647. OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:50 --:-- DAD-SGN BL599 OPN
03:00 --:-- DAD-ICN 7C2908 OPN
05:25 --:-- DAD-HAN VN7190 OPN
05:45 --:-- DAD-HAN VN7182 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN7180 OPN
06:15 --:-- DAD-SGN VN7105 OPN
06:15 --:-- DAD-SGN VN7131 OPN
06:15 --:-- DAD-HAN VN7176 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:30 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
06:30 --:-- DAD-SGN VN7197 OPN
06:40 --:-- DAD-HAN VN7192 OPN
07:15 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:45 --:-- DAD-SGN VN7143 OPN
07:45 --:-- DAD-HAN VN7196 OPN
07:50 --:-- DAD-HAN VJ540 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 OPN
08:00 --:-- DAD-ZZZ CHN877H OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
08:15 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 OPN
08:30 --:-- DAD-SGN VJ645 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VN7101 OPN
08:55 --:-- DAD-SGN BL583 OPN
09:10 --:-- DAD-MFM NX869 OPN
09:15 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
09:30 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
09:45 --:-- DAD-SGN VJ631 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:20 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
10:30 --:-- DAD-HKG BL160 OPN
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
10:55 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 32-35 OPN
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:50 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
11:50 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
11:55 --:-- DAD-HAN VN7154 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 38-40 OPN
12:00 --:-- DAD-HAN VN170 OPN
12:05 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 41-43 OPN
12:50 --:-- DAD-CAN HU7952 CNX
13:00 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:10 --:-- DAD-SGN VN7109 OPN
13:30 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
13:35 --:-- DAD-SIN MI637 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
14:15 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:20 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
14:25 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
14:30 --:-- DAD-KIX BL164 OPN
14:45 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 OPN
15:45 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
16:05 --:-- DAD-HAN VN7158 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:20 --:-- DAD-SGN VN7119 OPN
16:30 --:-- DAD-HFE BL168 OPN
16:45 --:-- DAD-HAN VJ544 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:45 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
17:10 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:15 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL601 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 38-40 OPN
17:45 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VN7127 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:20 --:-- DAD-CKG 3U8192 OPN
18:25 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
18:30 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 30-32 OPN
18:45 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:20 --:-- DAD-HAN BL548 OPN
19:20 --:-- DAD-SGN BL591 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 11-13 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 24-28 OPN
20:15 --:-- DAD-SGN VJ655 OPN
20:20 --:-- DAD-HAN VN7168 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:35 --:-- DAD-XIY VN560 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 37-40 OPN
21:15 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
21:30 --:-- DAD-CTU VJ8168 15-17 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:55 --:-- DAD-XIY VJ8906 33-35 OPN
22:00 --:-- DAD-HAN BL554 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 1-4 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ504 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:15 --:-- DAD-SGN BL597 OPN
23:25 --:-- DAD-HAN VJ526 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:35 --:-- DAD-HAN VJ522 OPN
23:45 --:-- DAD-HAN VJ502 OPN
23:45 --:-- DAD-SGN VJ629 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 33-35 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 29-32 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 37-40 OPN
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 27-28 OPN
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 9-12 OPN
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 41-44 OPN
01:40 --:-- DAD-TAE TW130 33-36 OPN
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 23-26 OPN
02:20 --:-- DAD-ICN RS552 29-32 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:01 00:40 ICN-DAD 7C2903 OPN
00:15 01:10 HAN-DAD VN7185 OPN
00:20 23:35 PEK-DAD MU5013 OPN
00:30 00:01 PUS-DAD OZ779 OPN
01:10 01:15 CTU-DAD VN547 OPN
01:30 01:50 ICN-DAD 7C2907 OPN
01:50 02:25 BPE-DAD BL1017 OPN
02:20 01:25 TSN-DAD VN489 OPN
03:35 --:-- HHA-DAD VJ8359. OPN
05:30 --:-- CXR-DAD VN9944 OPN
06:45 --:-- SGN-DAD VJ626 OPN
07:00 --:-- SGN-DAD VN7106 OPN
07:00 --:-- HAN-DAD VN7195 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD BL580 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VN161 OPN
07:35 --:-- HAN-DAD VJ507 OPN
07:50 --:-- HAN-DAD BL551 OPN
07:50 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
07:55 --:-- MFM-DAD NX870 OPN
07:55 --:-- SGN-DAD VJ646 OPN
07:55 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:00 --:-- HKG-DAD UO552 OPN
08:05 --:-- SGN-DAD VN7100 OPN
08:20 --:-- SGN-DAD BL584 OPN
08:20 --:-- HAN-DAD VN159 OPN
08:55 --:-- SGN-DAD VJ622 OPN
08:55 --:-- ICN-DAD VJ881 OPN
09:05 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
09:30 --:-- HAN-DAD BL549 OPN
09:40 --:-- ICN-DAD VJ879 OPN
09:45 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
09:50 --:-- HAN-DAD VJ509 OPN
10:00 --:-- ICN-DAD LJ077 OPN
10:25 --:-- ICN-DAD TW125 OPN
10:50 --:-- CAN-DAD HU7951 CNX
10:50 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
10:50 --:-- HAN-DAD VN163 OPN
11:10 --:-- HAN-DAD VN7155 OPN
11:15 --:-- SGN-DAD VJ638 OPN
11:15 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
11:20 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
11:25 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
11:30 --:-- DMK-DAD FD636 OPN
11:45 --:-- HAN-DAD VJ517 OPN
11:55 --:-- HAN-DAD VN165 OPN
12:00 --:-- KIX-DAD BL165 OPN
12:05 --:-- KUL-DAD AK648 OPN
12:10 --:-- PUS-DAD 7C2955 OPN
12:20 --:-- SGN-DAD BL582 OPN
12:25 --:-- SGN-DAD VN7108 OPN
12:45 --:-- SIN-DAD MI638 OPN
12:45 --:-- BKK-DAD PG947 OPN
12:50 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
12:55 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
13:20 --:-- ICN-DAD 7C2901 OPN
13:25 --:-- HAN-DAD VN171 OPN
13:30 --:-- NRT-DAD VN319 OPN
13:50 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
13:50 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
13:55 --:-- ICN-DAD KE461 OPN
13:55 --:-- HAN-DAD VN173 OPN
13:55 --:-- ICN-DAD VN431 OPN
13:55 --:-- HAN-DAD VN7161 OPN
14:50 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
14:55 --:-- HAN-DAD VN183 OPN
15:00 --:-- HKG-DAD BL161 OPN
15:15 --:-- SGN-DAD BL588 OPN
15:20 --:-- HAN-DAD VN7159 OPN
15:35 --:-- HAN-DAD VN175 OPN
15:35 --:-- SGN-DAD VN7118 OPN
15:50 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
16:05 --:-- SGN-DAD VJ654 OPN
16:10 --:-- HAN-DAD VJ515 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
16:20 --:-- CKG-DAD 3U8191 OPN
16:20 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VN177 OPN
16:25 --:-- HAN-DAD VJ513 OPN
16:35 --:-- HAN-DAD VJ523 OPN
16:40 --:-- SGN-DAD BL600 OPN
16:45 --:-- SZX-DAD HU419 OPN
16:50 --:-- SGN-DAD VN134 OPN
17:00 --:-- DMK-DAD FD638 OPN
17:20 --:-- HAN-DAD BL557 OPN
17:20 --:-- HKG-DAD UO558 OPN
17:50 --:-- REP-DAD K6840 OPN
17:50 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
17:50 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
17:55 --:-- SGN-DAD VJ634 OPN
18:05 --:-- HAN-DAD VN181 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD VJ636 OPN
18:30 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
18:45 --:-- SGN-DAD BL590 OPN
18:45 --:-- SGN-DAD BL596 OPN
18:50 --:-- DLI-DAD 0V8926 OPN
18:50 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
19:15 --:-- HKG-DAD KA224 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:35 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
19:35 --:-- SGN-DAD VN7136 OPN
19:35 --:-- HAN-DAD VN7169 OPN
19:45 --:-- HAN-DAD VJ543 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:10 --:-- ICN-DAD LJ079 OPN
20:15 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
20:20 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VN197 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
21:10 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:25 --:-- HAN-DAD BL555 OPN
21:25 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
21:40 --:-- SGN-DAD VN7128 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VN7187 OPN
22:05 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VJ503 OPN
22:40 --:-- SGN-DAD BL594 OPN
22:50 --:-- HAN-DAD VJ525 OPN
22:50 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:10 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:15 --:-- HAN-DAD VJ501 OPN
23:15 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
23:20 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
23:20 --:-- HAN-DAD VN7189 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD LJ059 OPN
23:35 --:-- HGH-DAD VN551 OPN
23:35 --:-- HAN-DAD VN7185 OPN
00:10 00:22 PUS-DAD BX731 OPN
00:25 00:19 PUS-DAD TW151 OPN
00:35 00:50 PUS-DAD LJ075 OPN
00:40 01:10 TAE-DAD TW129 OPN
00:40 --:-- SGN-DAD VJ652. OPN
01:15 01:15 TAE-DAD BX735 OPN
01:20 01:27 ICN-DAD RS551 OPN
01:40 01:30 HGH-DAD VJ8791. OPN