Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
00:20 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:25 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:25 --:-- DAD-KIX VN336 CLS
00:30 01:00 DAD-PUS LJ076 43-46 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870 50-51 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VJ621 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:00 --:-- DAD-SGN VN107 OPN
07:50 --:-- DAD-SGN VN109 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 OPN
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:35 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
08:50 --:-- DAD-SGN VJ625 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:00 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 37-39 OPN
09:45 --:-- DAD-SGN VJ629 OPN
09:55 --:-- DAD-SGN VJ645 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
10:30 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 40-42 OPN
10:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 OPN
10:40 --:-- DAD-HAN VJ510 OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VJ651 OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 OPN
11:10 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 43-46 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
11:50 --:-- DAD-CAN HU7952 49-51 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 37-39 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:10 00:00 DAD-KUL OD503 CNX
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:30 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 40-42 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 OPN
13:20 --:-- DAD-HAN VJ504 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 45-48 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:40 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
13:45 13:55 DAD-CXR VJ581 OPN
13:50 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
13:50 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
13:55 --:-- DAD-HAN VJ512 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:00 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:40 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
15:00 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
15:00 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:00 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
15:30 --:-- DAD-BHY CZ8362 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 49-51 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 39-41 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VJ637 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:00 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:10 --:-- DAD-HGH VN550 OPN
16:35 --:-- DAD-SIN MI639 OPN
16:40 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
17:25 --:-- DAD-CAN VN548 OPN
17:30 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 39-41 OPN
18:10 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 43-45 OPN
18:15 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:20 --:-- DAD-YIH VJ8854 49-51 OPN
18:40 --:-- DAD-SZX HU420 4-6 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 35-38 OPN
18:55 --:-- DAD-HAN VJ524 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN139 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
19:40 --:-- DAD-WUH VJ8374 47-48 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:10 --:-- DAD-HKG KA225 30-35 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
20:40 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
20:50 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 39-45 OPN
21:00 --:-- DAD-SGN VN143 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VN198 OPN
21:30 --:-- DAD-HAN VJ532 OPN
21:30 --:-- DAD-CTU VJ8168 52-54 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:25 --:-- DAD-SGN VJ635 OPN
22:30 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:35 --:-- DAD-HAN VJ514 OPN
22:35 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 48-50 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 44-45 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 39-42 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 30-33 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 8-11 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 12-15 CLS
01:50 --:-- DAD-TAE TW130 36-39 CLS
02:15 --:-- DAD-TAE BX736 34-35 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS512 46-49 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:30 --:-- ICN-DAD 7C2903 CLS
00:30 00:05 PUS-DAD KE465 CLS
01:10 --:-- CTU-DAD VN547 CLS
02:20 02:46 ICN-DAD VJ875 CLS
07:10 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VJ505 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VN155 OPN
07:35 --:-- SGN-DAD VJ622 OPN
07:50 --:-- HAN-DAD QH101 OPN
07:55 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:00 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
08:20 --:-- SGN-DAD VJ630 OPN
08:20 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
08:45 --:-- HKG-DAD UO552 OPN
08:55 --:-- ICN-DAD VJ881 OPN
09:05 --:-- DMK-DAD FD634 OPN
09:15 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
09:20 --:-- SGN-DAD VJ646 OPN
09:20 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
09:20 --:-- HAN-DAD VN159 OPN
09:20 --:-- HAN-DAD VN7153 OPN
09:30 --:-- TPE-DAD FE301 OPN
09:40 --:-- ICN-DAD VJ879 OPN
10:00 --:-- CNX-DAD FD906 OPN
10:00 --:-- ICN-DAD LJ077 OPN
10:10 --:-- TAE-DAD 7C2921 OPN
10:20 --:-- TAE-DAD VJ871 OPN
10:20 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
10:20 --:-- HAN-DAD VN163 OPN
10:25 --:-- ICN-DAD TW125 OPN
10:40 --:-- BKK-DAD VZ964 OPN
10:45 --:-- SIN-DAD MI632 OPN
10:50 --:-- CAN-DAD HU7951 OPN
10:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
11:10 00:00 KUL-DAD OD502 CNX
11:20 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
11:25 --:-- HAN-DAD VN167 OPN
11:30 --:-- DMK-DAD FD636 OPN
11:45 --:-- HAN-DAD VJ517 OPN
11:50 --:-- MWX-DAD 7C2911 OPN
12:05 --:-- KUL-DAD AK648 OPN
12:10 --:-- PUS-DAD 7C2955 OPN
12:20 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VN169 OPN
12:30 --:-- BKK-DAD VZ960 OPN
12:45 --:-- BKK-DAD PG947 OPN
12:45 --:-- HAN-DAD VJ503 OPN
12:55 --:-- KIX-DAD VN337 OPN
13:05 --:-- VCA-DAD VJ706 OPN
13:15 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
13:20 --:-- ICN-DAD 7C2901 OPN
13:20 --:-- HAN-DAD VJ509 OPN
13:20 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:20 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
13:25 --:-- HAN-DAD VN171 OPN
13:45 --:-- NRT-DAD VN319 OPN
13:50 --:-- ICN-DAD KE485 OPN
14:05 --:-- HAN-DAD VJ537 OPN
14:10 --:-- ICN-DAD VN431 OPN
14:20 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
14:20 --:-- HAN-DAD VN173 OPN
14:30 --:-- BHY-DAD CZ8361 OPN
14:45 --:-- SGN-DAD VJ638 OPN
15:00 --:-- HKG-DAD BL165 OPN
15:15 --:-- KUL-DAD AK640 OPN
15:15 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
15:20 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
15:20 --:-- HAN-DAD VN175 OPN
15:25 --:-- SGN-DAD VJ640 OPN
15:45 --:-- SIN-DAD MI640 OPN
16:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ654 OPN
16:20 --:-- HAN-DAD VN177 OPN
16:30 --:-- HAN-DAD VJ515 OPN
16:50 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
17:10 --:-- HKG-DAD UO558 OPN
17:20 --:-- HAN-DAD BL647 OPN
17:20 --:-- SGN-DAD VN134 OPN
17:25 --:-- SGN-DAD VJ628 OPN
17:30 --:-- BKK-DAD VZ962 OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ634 OPN
17:40 --:-- DMK-DAD FD638 OPN
17:40 --:-- SZX-DAD HU419 OPN
17:40 --:-- REP-DAD K6840 OPN
17:55 --:-- DLI-DAD VN1954 OPN
18:05 --:-- BKK-DAD PG997 OPN
18:15 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
18:20 --:-- SGN-DAD VJ642 OPN
18:20 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:20 --:-- HAN-DAD VN183 OPN
19:15 --:-- HKG-DAD KA224 OPN
19:15 --:-- HAN-DAD QH103 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN138 OPN
19:20 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
19:25 --:-- DOH-DAD QR994 OPN
19:45 --:-- HAN-DAD VJ523 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD BL684 OPN
20:00 --:-- ICN-DAD LJ079 OPN
20:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
20:00 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:15 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
20:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VN189 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
21:00 --:-- HAN-DAD VJ531 OPN
21:10 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:20 --:-- HAN-DAD QH105 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN142 OPN
21:25 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
21:50 --:-- SGN-DAD VJ636 OPN
21:55 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VJ507 OPN
22:05 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VJ626 OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VJ527 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN197 OPN
22:50 --:-- CAN-DAD VN549 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:25 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD LJ059 OPN
23:30 --:-- SGN-DAD VJ650 OPN
23:35 --:-- HGH-DAD VN551 CLS
00:10 23:41 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:25 PUS-DAD TW151 CLS
00:35 00:43 PUS-DAD LJ075 CLS
00:50 01:45 TAE-DAD TW129 CLS
01:15 00:40 TAE-DAD BX735 CLS
01:20 01:26 ICN-DAD RS511 CLS
03:35 03:54 HGH-DAD VJ8791 CLS