Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:45 07:45 VDH-HAN VN1591 OPN
09:35 09:35 VDH-SGN VN1401 OPN
08:35 08:35 VDH-SGN VJ263 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:05 18:05 VDH-HVN VJ428 OPN
19:20 19:20 VDH-SGN BL353 OPN
19:20 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:00 07:00 HAN-VDH VN1590 OPN
08:50 08:50 SGN-VDH VN1400 OPN
08:00 08:00 SGN-VDH VJ262 OPN
17:20 17:20 SGN-VDH VJ260 OPN
17:30 17:30 HVN-VDH VJ429 OPN
18:45 18:45 SGN-VDH BL352 OPN
18:50 18:50 HAN-VDH 0V8593 OPN