Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:50 07:50 VDH-HAN VNA1590 OPN
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:15 18:15 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:30 20:30 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 HAN-VDH VN1591 OPN
08:35 08:35 SGN-VDH VN1400 OPN
17:20 17:20 SGN-VDH VJ260 OPN
17:05 17:05 HAN-VDH QH1241 OPN
18:50 18:50 HAN-VDH 0V8593 OPN
19:55 19:55 SGN-VDH BL516 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--