Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Quyết định số 1022/QD-TCTCHKVN về việc áp dụng chính sách giá mặt đất cơ bản tại một số Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty.

Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về.