Ngày 08/8/2017, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

Các mức giá, khung giá quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2017 và bãi bỏ Điều 4 tại Biểu mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay ban hành kèm theo Quyết định 4213/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mức giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ hỗ trợ bảm đảm hoạt động bay; trường hợp các tổ chức, cá nhân, nhà vận chuyển đang được hưởng chính sách ưu đãi giá sẽ tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi cho đến hết thời gian đã được ban hành.

Toàn văn Quyết định 2345/QĐ-BGTVT xem tại đây.