Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:30 06:30 PQC-SGN VN7824 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 OPN
08:45 08:45 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
09:05 09:05 PQC-HAN VJ450 43259 OPN
09:40 09:40 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 15-17 OPN
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ338 43259 OPN
11:45 11:45 PQC-SGN VJ322 43322 OPN
12:00 12:00 PQC-PQC CH.PHSVX OPN
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 15-17 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ482 43448 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
12:40 12:40 PQC-SGN BL268 43322 OPN
12:40 12:40 PQC-HAN VN7232 43259 OPN
13:35 13:35 PQC-SGN BL276 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 15-17 OPN
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 17-18 OPN
14:10 14:10 PQC-HGH VJ3346 27-31 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:40 14:40 PQC-SGN VN1830 43259 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
15:20 15:20 PQC-SGN VJ328 43322 OPN
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 15-18 OPN
16:25 16:25 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
17:25 17:25 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
17:30 17:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
18:55 18:55 PQC-SGN BL270 43259 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43164 OPN
20:15 20:15 PQC-SGN VN1828 43259 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN BL272 43448 OPN
22:10 22:10 PQC-SGN VN7812 43164 OPN
22:25 22:25 PQC-SGN VN7810 43259 OPN
22:50 22:50 PQC-SGN VN7816 43322 OPN
23:55 23:55 PQC-SGN VJ332 43259 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:30 05:30 CTU-PQC VN723 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL261 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1823 OPN
08:30 08:30 HAN-PQC VJ451 OPN
09:10 09:10 SGN-PQC VJ321 OPN
09:30 09:30 HAN-PQC VJ481 OPN
10:25 10:25 SGN-PQC VN1825 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ339 OPN
11:10 11:10 SGN-PQC VJ323 OPN
11:30 11:30 HAN-PQC BL207 OPN
11:30 11:30 CXR-PQC CH.PHSVX OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VN1233 OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VJ483 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC VN7233 OPN
12:05 12:05 SGN-PQC BL269 OPN
13:00 13:00 SGN-PQC BL265 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:05 13:05 HPH-PQC VJ767 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC VJ325 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN
14:00 14:00 SGN-PQC VN1831 OPN
14:15 14:15 HAN-PQC VJ453 OPN
14:45 14:45 SGN-PQC VJ329 OPN
15:00 15:00 SGN-PQC BL267 OPN
15:55 15:55 SGN-PQC VJ327 OPN
16:45 16:45 SGN-PQC VN1827 OPN
16:50 16:50 HAN-PQC VJ457 OPN
18:20 18:20 SGN-PQC BL271 OPN
19:05 19:05 HAN-PQC VN1231 OPN
19:30 19:30 SGN-PQC VN1829 OPN
20:20 20:20 SGN-PQC BL273 OPN
21:25 21:25 SGN-PQC VN7813 OPN
21:40 21:40 SGN-PQC VN7811 OPN
22:05 22:05 SGN-PQC VN7817 OPN
23:45 23:45 HGH-PQC VJ3347 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN