Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:10 07:10 PQC-SGN BL302 43687 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 - OPN
08:00 08:00 PQC-SGN BL312 16-18 OPN
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43592 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-HAN VJ454 43813 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:55 11:55 PQC-HKG VJ976 28-31 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
12:50 12:50 PQC-HAN BL254 14-16 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- OPN
13:15 13:15 PQC-HPH VJ768 20-22 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 23-25 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN VN1814 43592 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43687 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN BL320 43687 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN7832 43624 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL324 43813 OPN
19:00 19:00 PQC-DAD BL840 16-18 OPN
19:30 19:30 PQC-HAN VJ460 43687 OPN
20:00 20:00 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
20:10 20:10 PQC-SGN VN1832 - OPN
20:55 20:55 PQC-SGN VN7824 43624 OPN
21:15 21:15 PQC-SGN BL326 16-18 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 05:10 ICN-PQC VJ975 OPN
06:30 06:30 SGN-PQC BL303 OPN
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 OPN
07:15 07:15 SGN-PQC VN1821 OPN
07:25 07:25 SGN-PQC BL311 OPN
07:35 07:35 SGN-PQC VN7827 OPN
09:05 09:05 HAN-PQC QH1621 OPN
10:10 10:10 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 HAN-PQC VJ455 OPN
10:50 10:50 HAN-PQC VJ461 OPN
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VJ451 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC VN1233 OPN
12:15 12:15 HAN-PQC BL255 OPN
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
12:55 12:55 HAN-PQC VJ453 OPN
13:05 13:05 SGN-PQC VN1815 OPN
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
14:35 14:35 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC VJ457 OPN
16:30 16:30 SGN-PQC BL321 OPN
16:40 16:40 SGN-PQC VN1827 OPN
17:00 17:00 SGN-PQC VN7833 OPN
18:05 18:05 SGN-PQC BL325 OPN
18:25 18:25 DAD-PQC BL839 OPN
18:30 18:30 HKG-PQC VJ977 OPN
19:20 19:20 HAN-PQC VN1241 OPN
19:30 19:30 SGN-PQC VN1833 OPN
20:10 20:10 SGN-PQC VN7825 OPN
20:40 20:40 SGN-PQC BL327 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN