Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43814 CLS
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43687 CLS
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43814 CLS
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 CLS
10:55 11:05 PQC-SGN VJ338 16-18 CLS
11:00 11:00 PQC-VKO ZF7748 28-32 CLS
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43687 CLS
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43592 OPN
12:05 12:05 PQC-KEJ RL8760 22-26 OPN
12:25 12:25 PQC-SGN BL312 43813 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 15-18 OPN
13:30 13:30 PQC-SGN BL314 43687 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43592 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43530 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43656 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 22-26 OPN
16:50 16:50 PQC-SGN VN1832 43530 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43656 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN BL322 16-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43530 OPN
18:20 18:20 PQC-SGN BL324 43814 OPN
18:50 16:50 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43530 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 22-26 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:35 05:17 ICN-PQC VJ975 CLS
07:05 07:00 SGN-PQC BL305 CLS
07:10 07:17 SGN-PQC VJ321 CLS
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 CLS
08:50 10:36 KHV-PQC RL8795 CLS
09:00 08:47 VKO-PQC ZF7747 CLS
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 CLS
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 CLS
10:00 10:00 HAN-PQC VJ455 CLS
10:20 10:35 SGN-PQC VJ339 CLS
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 CLS
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 CLS
11:50 11:50 SGN-PQC BL313 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
12:55 12:55 SGN-PQC BL315 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:55 13:55 SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
16:10 16:10 SGN-PQC VN1833 OPN
16:35 16:35 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:05 17:05 SGN-PQC BL323 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
17:45 17:45 SGN-PQC BL325 OPN
18:15 16:05 HAN-PQC QH1631 OPN
18:35 18:35 SGN-PQC VN1835 OPN
20:30 20:30 KMG-PQC 8L855 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN