Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 CLS
07:10 07:10 PQC-SGN BL302 16-18 CLS
07:25 07:40 PQC-SGN VJ320 43813 CLS
07:55 07:55 PQC-SGN VN1820 43529 CLS
08:15 08:15 PQC-SGN VN7826 43624 CLS
08:55 08:55 PQC-SGN BL304 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 CLS
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 CLS
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 28-31 CLS
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43529 CLS
11:05 11:55 PQC-SGN VJ338 43813 CLS
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 CLS
12:25 14:30 PQC-HAN VJ450 43655 CLS
12:50 12:50 PQC-SGN BL312 43813 CLS
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 10- CLS
13:10 13:10 PQC-HAN BL254 16-18 CLS
13:15 13:15 PQC-HPH VJ768 20-22 CLS
13:20 13:50 PQC-HAN VN1232 43529 CLS
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 23-25 CLS
13:45 13:55 PQC-SGN VN1814 43624 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 CLS
14:35 14:35 PQC-HAN VN1236 43687 CLS
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43529 CLS
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 CLS
16:20 16:40 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
17:20 17:20 PQC-SGN VN1826 43530 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN7832 43655 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
19:00 19:00 PQC-DAD BL840 16-18 OPN
19:20 19:20 PQC-SGN BL324 43687 OPN
19:30 20:20 PQC-HAN VN1240 43529 OPN
19:55 19:55 PQC-SGN VN1832 43624 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN VN7824 43529 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-31 CNX
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 05:25 ICN-PQC VJ975 CLS
06:30 06:12 SGN-PQC BL303 CLS
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 CLS
07:15 07:04 SGN-PQC VN1821 CLS
07:35 07:21 SGN-PQC VN7827 CLS
08:10 08:10 SGN-PQC BL305 CLS
09:05 09:20 HAN-PQC QH1621 CLS
09:10 09:36 HAN-PQC VJ459 CLS
09:35 09:35 HAN-PQC VJ461 CLS
10:10 10:09 SGN-PQC VN1823 CLS
10:30 11:27 SGN-PQC VJ339 CLS
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 CLS
11:50 11:50 HAN-PQC VJ451 CLS
12:15 12:15 SGN-PQC BL313 CLS
12:35 12:35 HAN-PQC BL255 CLS
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 CLS
12:40 13:10 HAN-PQC VN1233 CLS
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 CLS
12:55 12:55 HAN-PQC VJ453 CLS
13:05 13:05 SGN-PQC VN1815 CLS
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 CLS
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 CLS
13:55 13:55 HAN-PQC VN1237 CLS
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 CLS
14:35 14:35 SGN-PQC VN1825 CLS
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 CLS
16:20 16:20 HAN-PQC VJ457 OPN
16:40 16:40 SGN-PQC VN1827 CLS
17:00 17:00 SGN-PQC VN7833 OPN
17:25 17:10 HKG-PQC VJ977 OPN
18:25 18:25 DAD-PQC BL839 OPN
18:45 18:45 SGN-PQC BL325 OPN
18:50 19:40 HAN-PQC VN1241 OPN
19:15 19:15 SGN-PQC VN1833 OPN
20:10 20:10 SGN-PQC VN7825 OPN
20:30 20:30 KMG-PQC 8L855 CNX
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN