Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43687 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
08:10 08:10 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:20 09:20 PQC-SGN BL308 16-18 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43687 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 15-18 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43813 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43624 OPN
12:00 12:00 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43687 OPN
12:45 12:45 PQC-SGN VJ324 16-18 OPN
12:45 12:45 PQC-MXP NO279 28-32 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN BL314 43813 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 20-24 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
15:15 15:15 PQC-HAN VN1236 43687 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 28-32 OPN
15:50 15:50 PQC-SGN VN7822 43592 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:20 18:20 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
19:40 19:40 PQC-HAN VN7230 43624 OPN
21:25 21:25 PQC-SGN BL328 43687 OPN
00:20 00:20 PQC-ICN ZE582 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:35 05:35 ICN-PQC VJ975 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 OPN
07:10 07:10 SGN-PQC VJ321 OPN
07:30 07:30 SGN-PQC VN1821 OPN
08:45 08:45 SGN-PQC BL309 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
10:00 10:00 HAN-PQC VJ455 OPN
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
10:45 10:45 MXP-PQC NO279. OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:20 11:20 SGN-PQC VN1833 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC BL257 OPN
12:15 12:15 SGN-PQC VJ325 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC BL315 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:55 13:55 SGN-PQC VN1825 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
14:35 14:35 HAN-PQC VN1237 OPN
15:10 15:10 SGN-PQC VN7823 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC QH1631 OPN
16:35 16:35 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:40 17:40 SGN-PQC VN1827 OPN
19:00 19:00 HAN-PQC VN7231 OPN
20:50 20:50 SGN-PQC BL329 OPN
23:20 23:20 ICN-PQC ZE581 OPN