Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:25 07:25 PQC-SGN VJ320 43687 OPN
09:20 09:20 PQC-WNZ BL1132 28-31 OPN
09:25 09:25 PQC-SGN BL304 16-18 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ458 43813 OPN
09:50 09:50 PQC-HAN QH1622 43687 OPN
10:50 10:50 PQC-SGN VN1822 43561 OPN
10:50 10:50 PQC-HKG VJ976 32-35 OPN
11:05 11:05 PQC-SGN VJ338 43814 OPN
11:40 11:40 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:35 12:35 PQC-HAN VN1232 43561 OPN
13:10 13:10 PQC-VCA 0V8015 43654 OPN
13:25 13:25 PQC-HAN VJ452 43813 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN BL312 43687 OPN
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-31 OPN
14:20 14:20 PQC-HAN VN1236 43561 OPN
15:15 15:15 PQC-SGN VN1824 43655 OPN
15:20 15:20 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
16:55 16:55 PQC-HAN VJ456 16-18 OPN
18:25 18:25 PQC-HAN VJ460 43813 OPN
18:45 18:45 PQC-CTU VN722 32-35 OPN
18:50 18:50 PQC-SGN VJ336 43687 OPN
19:05 19:05 PQC-DAD BL840 13-15 OPN
19:30 19:30 PQC-SGN BL324 16-18 OPN
19:40 19:40 PQC-SGN VN1832 43561 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1240 43687 OPN
20:25 20:25 PQC-SGN BL326 43813 OPN
21:45 21:45 PQC-CAN CZ8340 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:10 05:10 ICN-PQC VJ975 OPN
06:35 06:35 SGN-PQC BL301 OPN
06:55 06:55 SGN-PQC VJ321 OPN
08:50 08:50 SGN-PQC BL305 OPN
09:05 09:05 HAN-PQC QH1621 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ459 OPN
09:35 09:35 HAN-PQC VJ461 OPN
10:10 10:10 SGN-PQC VN1823 OPN
10:30 10:30 SGN-PQC VJ339 OPN
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC VN1233 OPN
12:40 12:40 VCA-PQC 0V8014 OPN
12:55 12:55 HAN-PQC VJ453 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC BL313 OPN
13:15 13:15 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
14:35 14:35 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC VJ457 OPN
17:25 17:25 HKG-PQC VJ977 OPN
17:45 17:45 SGN-PQC VN9722 OPN
18:15 18:15 SGN-PQC VJ329 OPN
18:25 18:25 DAD-PQC BL839 OPN
18:30 18:30 WNZ-PQC BL1133 OPN
19:00 19:00 SGN-PQC VN1833 OPN
19:10 19:10 HAN-PQC VN1241 OPN
19:45 19:45 SGN-PQC BL327 OPN
20:45 20:45 CAN-PQC CZ8339 OPN