Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43448 CLS
08:00 08:00 PQC-SGN VN1822 43164 CLS
09:40 10:00 PQC-SGN VJ320 43322 CLS
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 CLS
11:35 11:35 PQC-SGN VJ322 43322 CLS
12:05 18:40 PQC-SGN BL266 43448 OPN
12:25 13:30 PQC-HAN VJ482 43448 CLS
13:05 13:05 PQC-HAN VN1232 43164 CLS
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 CLS
13:55 13:55 PQC-BKK PG992 33-35 CLS
14:40 14:40 PQC-SGN VN1830 43259 CLS
14:50 15:50 PQC-HAN VJ452 16-18 CLS
14:50 14:50 PQC-HAN VN1236 43164 CLS
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 43448 CLS
16:45 16:45 PQC-SGN VJ326 43322 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ328 16-18 OPN
17:25 19:45 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
17:40 17:40 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:35 19:35 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
21:40 21:55 PQC-SGN BL272 43322 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 07:10 SGN-PQC BL261 CLS
07:15 07:09 SGN-PQC VN1823 CLS
09:10 09:10 SGN-PQC VJ321 CLS
10:25 10:25 SGN-PQC VN1825 CLS
11:05 11:05 SGN-PQC VJ323 CLS
11:30 18:10 HAN-PQC BL207 OPN
11:50 13:03 HAN-PQC VJ483 CLS
11:50 11:50 HAN-PQC VN1233 CLS
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 CLS
13:15 13:28 BKK-PQC PG991 CLS
13:50 14:05 HAN-PQC VN1237 CLS
13:55 13:55 SGN-PQC VN1831 CLS
14:15 14:15 HAN-PQC VJ453 CLS
15:00 15:00 SGN-PQC BL267 CLS
16:10 16:10 SGN-PQC VJ327 CLS
16:30 16:30 SGN-PQC VJ329 OPN
16:50 18:25 HAN-PQC VJ457 OPN
16:55 16:55 SGN-PQC VN1827 OPN
18:50 18:50 SGN-PQC VN1829 OPN
21:05 21:25 SGN-PQC BL273 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN