Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43687 OPN
06:40 06:40 PQC-SVO RL7532 22-25 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 16-18 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43656 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43530 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43814 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43530 OPN
12:00 12:00 PQC-SGN VN1832 43656 OPN
12:20 12:20 PQC-VVO RL8794 28-32 OPN
12:30 12:30 PQC-SGN BL314 43813 OPN
12:45 12:45 PQC-SGN VJ324 15-18 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43687 OPN
13:45 13:45 PQC-SGN BL316 43623 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 22-25 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43656 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 28-32 OPN
16:50 16:50 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43813 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 15-18 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43530 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN BL320 43656 OPN
21:15 21:15 PQC-KMG VJ3328 28-31 OPN
21:45 21:45 PQC-KMG MU2572 32-35 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:40 04:00 SVO-PQC RL7531 CLS
05:35 05:47 ICN-PQC VJ975 CLS
07:10 07:10 SGN-PQC VJ321 OPN
07:45 07:45 SGN-PQC BL305 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
09:50 09:50 KEJ-PQC RL8759 OPN
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:00 HAN-PQC VN1233 OPN
11:20 11:20 SGN-PQC VN1833 OPN
11:50 11:50 SGN-PQC BL315 OPN
12:15 12:15 SGN-PQC VJ325 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC BL317 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:55 13:55 SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
16:05 16:05 HAN-PQC QH1631 OPN
16:35 16:35 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
17:55 17:55 SGN-PQC BL321 OPN
19:55 19:55 SGN-PQC VJ329 OPN
20:50 20:50 KMG-PQC MU2571 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN