Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:30 04:30 PQC-SGN BL274 43164 CLS
07:40 07:40 PQC-SGN BL260 43322 CLS
08:45 08:45 PQC-SGN VN1822 43164 CLS
09:05 09:05 PQC-HAN VJ450 43448 CLS
09:40 09:50 PQC-SGN VJ320 16-18 CLS
10:00 10:00 PQC-HAN VJ480 43227 CLS
10:20 10:20 PQC-SGN BL262 43322 CLS
11:10 11:10 PQC-SGN VN1824 43164 CLS
11:15 11:15 PQC-SGN VJ338 43448 CLS
11:45 11:45 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
12:00 12:00 PQC-PQC CH-PHSVX OPN
12:05 12:05 PQC-SGN BL266 43322 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ482 15-17 OPN
12:40 12:40 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
13:00 13:00 PQC-HAN VN7232 43259 OPN
13:35 13:35 PQC-SGN BL276 16-18 OPN
13:35 13:35 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:40 13:40 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
14:10 14:10 PQC-HGH VJ3346 28-31 OPN
14:25 14:25 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:45 14:45 PQC-SGN VN1830 43259 OPN
14:50 14:50 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
15:20 15:20 PQC-SGN VJ328 16-18 OPN
15:50 15:50 PQC-HAN BL208 43322 OPN
16:25 16:25 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
16:35 16:35 PQC-SGN BL268 15-17 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ330 43259 OPN
17:25 17:25 PQC-HAN VJ456 14-16 OPN
17:30 17:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:20 19:20 PQC-HAN VJ458 43448 OPN
19:50 19:50 PQC-HAN VN1230 43322 OPN
20:55 20:55 PQC-SGN BL272 16-18 OPN
21:00 21:00 PQC-SGN VN1828 43164 OPN
21:55 21:55 PQC-SGN VN7812 43259 OPN
22:25 22:25 PQC-SGN VN7810 43164 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:30 03:52 CGO-PQC BL1179 CLS
07:05 07:10 SGN-PQC BL261 CLS
08:00 07:57 SGN-PQC VN1823 CLS
08:30 08:41 HAN-PQC VJ451 CLS
09:10 09:23 SGN-PQC VJ321 CLS
09:30 09:39 HAN-PQC VJ481 CLS
09:45 09:45 SGN-PQC BL263 CLS
10:25 10:25 SGN-PQC VN1825 CLS
10:40 10:33 SGN-PQC VJ339 CLS
11:10 11:10 SGN-PQC VJ323 CLS
11:30 11:30 HAN-PQC BL207 CLS
11:30 11:30 CXR-PQC CH-PHSVX OPN
11:50 11:50 HAN-PQC VJ483 OPN
11:50 11:59 HAN-PQC VN1233 OPN
12:15 12:15 HAN-PQC VN7233 OPN
13:00 13:00 SGN-PQC BL265 OPN
13:05 13:05 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 SGN-PQC VJ325 OPN
13:40 13:40 HAN-PQC VN1237 OPN
14:00 14:00 SGN-PQC VN1831 OPN
14:15 14:15 HAN-PQC VJ453 OPN
14:45 14:45 SGN-PQC VJ329 OPN
15:00 15:00 SGN-PQC BL267 OPN
15:55 15:55 SGN-PQC VJ327 OPN
16:05 16:05 SGN-PQC BL269 OPN
16:35 16:35 SGN-PQC VJ337 OPN
16:45 16:45 SGN-PQC VN1827 OPN
16:50 16:50 HAN-PQC VJ457 OPN
18:50 18:50 HAN-PQC VJ459 OPN
19:05 19:05 HAN-PQC VN1231 OPN
20:15 20:15 SGN-PQC VN1829 OPN
20:20 20:20 SGN-PQC BL273 OPN
21:15 21:15 SGN-PQC VN7813 OPN
21:40 21:40 SGN-PQC VN7811 OPN
23:45 23:45 HGH-PQC VJ3347 OPN
01:15 01:15 CAN-PQC CZ8339 OPN