Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 16-18 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43259 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43164 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43322 OPN
10:20 10:20 PQC-KEJ RL8760 28-32 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43448 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43322 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43227 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
15:30 15:30 PQC-SVO RL7532 27-31 OPN
15:35 15:35 PQC-NNG BK3054 23-26 OPN
15:40 15:40 PQC-SGN VN1824 43259 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN BL320 16-18 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
18:10 18:10 PQC-SGN VN7826 43259 OPN
20:40 20:40 PQC-SGN BL328 43322 OPN
02:15 02:15 PQC-CAN CZ8340 33-35 OPN