Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43259 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43448 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43164 OPN
09:05 09:05 PQC-SGN VJ324 16-18 CLS
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43448 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43449 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 16-18 OPN
11:45 11:45 PQC-SGN BL312 43322 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43164 OPN
12:25 12:25 PQC-HAN VJ452 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
14:50 14:50 PQC-OVB RL8798 22-26 OPN
15:35 15:35 PQC-NNG BK3054 32-35 OPN
15:40 15:40 PQC-SGN VN1824 43259 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43448 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43322 OPN
18:30 18:30 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
19:50 19:50 PQC-SGN VN7826 43164 OPN
20:40 20:40 PQC-SGN BL328 43322 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 OPN
07:10 07:10 SGN-PQC VJ321 OPN
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 OPN
08:30 08:30 SGN-PQC VJ325 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:10 SGN-PQC BL313 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC VJ453 OPN
12:20 12:20 KJA-PQC RL8755 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:35 14:35 NNG-PQC BK3053 OPN
15:00 15:00 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:50 17:50 SGN-PQC VN1827 OPN
19:10 19:10 SGN-PQC VN7827 OPN
20:05 20:05 SGN-PQC BL329 OPN