Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43448 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 16-18 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 43322 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43165 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43448 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 16-18 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43164 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 43322 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43448 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43259 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43448 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43353 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:30 14:30 PQC-DME RL7532 20-23 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43164 OPN
15:35 15:35 PQC-NNG BK3054 28-32 OPN
15:40 15:40 PQC-SGN VN1824 43164 OPN
16:20 16:20 PQC-SGN VJ326 43259 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN BL320 43448 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 16-18 CLS
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43164 OPN
20:00 20:00 PQC-SGN VN7826 43164 OPN
20:40 20:40 PQC-SGN BL328 43322 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 07:05 SGN-PQC VJ321 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 OPN
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
10:00 10:00 HAN-PQC VJ455 OPN
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
12:30 12:30 SVO-PQC RL7531 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:35 14:35 NNG-PQC BK3053 OPN
15:00 15:00 SGN-PQC VN1825 OPN
15:50 15:50 SGN-PQC VJ327 OPN
16:05 16:05 SGN-PQC BL321 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
19:20 19:20 SGN-PQC VN7827 OPN
20:05 20:05 SGN-PQC BL329 OPN