Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 PQC-SGN VN9360 OPN
06:35 06:35 PQC-SGN VJ328 43592 OPN
07:40 07:40 PQC-SGN BL304 43687 OPN
07:45 07:45 PQC-SGN VJ320 43813 OPN
08:20 08:20 PQC-SGN BL306 16-18 OPN
08:40 08:40 PQC-SGN VN1820 43529 OPN
09:40 09:40 PQC-HAN VJ450 43813 OPN
10:35 10:35 PQC-HAN VJ454 43687 OPN
10:40 10:40 PQC-SGN VN1822 43529 OPN
10:55 10:55 PQC-SGN VJ338 16-18 OPN
11:15 11:15 PQC-SGN VJ322 43624 OPN
11:50 11:50 PQC-HAN VN1232 43529 OPN
11:55 11:55 PQC-HEL BY563 28-32 OPN
12:20 12:20 PQC-SGN BL312 43813 OPN
12:30 12:30 PQC-HAN BL258 43687 OPN
13:10 13:10 PQC-HPH VJ768 43814 OPN
13:35 13:35 PQC-VCA 0V8015 43718 OPN
13:50 13:50 PQC-BKK PG992 33-35 OPN
14:05 14:05 PQC-SGN BL314 16-18 OPN
14:05 14:05 PQC-KUL AK546 28-32 OPN
14:35 14:35 PQC-SGN VN1824 43529 OPN
14:40 14:40 PQC-HAN VN1236 43624 OPN
15:30 15:30 PQC-ICN VJ974 32-35 OPN
16:40 16:40 PQC-SGN VN1832 43529 OPN
17:05 17:05 PQC-SGN VJ326 43624 OPN
17:20 17:20 PQC-HAN QH1630 43687 OPN
17:30 17:30 PQC-HAN VJ456 43814 OPN
18:00 18:00 PQC-SGN VN1826 43529 OPN
18:40 18:40 PQC-SGN BL322 16-18 OPN
19:15 19:15 PQC-SGN VN1834 43624 OPN
21:30 21:30 PQC-KMG 8L856 28-32 OPN
23:15 23:15 PQC-SGN BL328 43687 OPN
00:20 00:20 PQC-ICN ZE582 32-35 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:55 03:55 KMG-PQC VJ3329 OPN
05:30 05:30 CTU-PQC VN723 OPN
05:35 05:35 ICN-PQC VJ975 OPN
07:05 07:05 SGN-PQC BL305 OPN
07:10 07:10 SGN-PQC VJ321 OPN
07:45 07:45 SGN-PQC BL307 OPN
08:00 08:00 SGN-PQC VN1821 OPN
09:10 09:10 HAN-PQC VJ451 OPN
09:55 09:55 GOT-PQC BY562 OPN
10:00 10:00 SGN-PQC VN1823 OPN
10:20 10:20 SGN-PQC VJ339 OPN
10:40 10:40 SGN-PQC VJ323 OPN
11:10 11:10 HAN-PQC VN1233 OPN
11:45 11:45 SGN-PQC BL313 OPN
11:55 11:55 HAN-PQC BL257 OPN
12:40 12:40 HPH-PQC VJ767 OPN
13:05 13:05 VCA-PQC 0V8014 OPN
13:10 13:10 BKK-PQC PG991 OPN
13:30 13:30 SGN-PQC BL315 OPN
13:35 13:35 KUL-PQC AK545 OPN
13:55 13:55 SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 14:00 HAN-PQC VN1237 OPN
14:25 14:25 SGN-PQC VJ331 OPN
16:00 16:00 SGN-PQC VN1833 OPN
16:20 16:20 HAN-PQC QH1631 OPN
16:35 16:35 SGN-PQC VJ327 OPN
16:55 16:55 HAN-PQC VJ457 OPN
17:20 17:20 SGN-PQC VN1827 OPN
18:05 18:05 SGN-PQC BL323 OPN
18:35 18:35 SGN-PQC VN1835 OPN
20:30 20:30 KMG-PQC 8L855 OPN
22:40 22:40 SGN-PQC BL329 OPN
23:20 23:20 ICN-PQC ZE581 OPN