Sáng ngày 04/5/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định và đại biểu khách mời là lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ GTVT.

Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung:

  • Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
  • Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  • Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  • Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; thông qua phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  • Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
  • Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
  • Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.
  • Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020. Ông Nguyễn Hữu Phúc được Đại hội bầu là thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Năm 2017, Tổng công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát  của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong đầu tư phát triển các cảng hàng không, nâng cao năng lực khai thác. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, người lao động, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Tổng công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: Sản lượng vận chuyển hành khách phục vụ của Tổng công ty đạt 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 16% so với năm 2016 (trong đó khách quốc tế đạt 30,3 triệu hành khách, tăng 27% so với năm 2016; khách nội địa đạt 63,8 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2016); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.366 ngàn tấn, tăng 22% so với năm 2016 (trong đó quốc tế: 905 ngàn tấn, tăng 28% so với năm 2016; quốc nội: 461 ngàn tấn, tăng 12% so với năm 2016); số chuyến bay cất hạ cánh đạt 605 ngàn lượt/chuyến, tăng 9% so với năm 2016 (trong đó quốc tế: 206 ngàn lượt/chuyến, tăng 23% so với 2016; quốc nội: 399 ngàn lượt chuyến, tăng 3% so với năm 2016).

Các chỉ tiêu hoạt động tài chính của Tổng công ty tăng trưởng cao và vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua. Trong đó, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đều vượt so với kế hoạch lần lượt là: doanh thu thuần đạt 13.675 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 4.194 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2018, sản lượng hành khách phục vụ của Tổng công ty đạt 101,8 triệu hành khách, tăng 8% so với năm 2017 (trong đó khách quốc tế đạt 34,4 triệu lượt hành khách, tăng 14% so với năm 2017, khách quốc nội đạt 67,4 triệu lượt hành khách, tăng 6% so với năm 2017); sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.512 ngàn tấn, tăng 11% so với năm 2017 (trong đó hàng hóa – bưu kiện quốc tế đạt 1.023 ngàn tấn, tăng 13% so với năm 2017; hàng hóa – bưu kiện nội địa đạt 489 ngàn tấn, tăng 6% so với năm 2017); số chuyến bay cất hạ cánh đạt 637 ngàn lượt/chuyến, tăng 5% so với năm 2017 (trong đó quốc tế đạt 227 ngàn lượt/chuyến tăng 8% so với năm 2017; nội địa đạt 410 ngàn lượt/chuyến, tăng 3% so với năm 2017). Tổng doanh thu đạt 16.029 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế: 5.665 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 9%.

Văn phòng Tổng công ty