Sáng ngày 27/7/2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  3. Công bố thông tin ngày 27/7/2021

Trân trọng thông báo.