Ngày 30/7/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 268/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Thế Phiệt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về.

  1. Công bố thông tin ngày 30/7/2021
  2. Quyết định số 268/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt

Trân trọng thông báo.