Sáng ngày 22/6/2019, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Thị Phú Hà; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước: Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam có ông Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Thế Phiệt - Tổng Giám đốc; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các Ban chức năng, Giám đốc các Cảng hàng không thuộc Tổng công ty, các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định.

Tổng Giám đốc Vũ Thế Phiệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung:

 • Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 • Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
 • Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
 • Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.
 • Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị, địa phương; sự đồng thuận, chia sẻ của các hãng hàng không và người dân; toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh.

Sản lượng vận chuyển hành khách của Tổng công ty đạt 103,5 triệu lượt hành khách, đạt 101,7% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2017 (trong đó khách quốc tế đạt 36,7 triệu hành khách, tăng 21% so với năm 2017; khách nội địa đạt 66,9 triệu hành khách, tăng 6% so với năm 2017).

Sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.517 ngàn tấn, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 11% so với năm 2017 (trong đó quốc tế: 971 ngàn tấn, tăng 8% so với năm 2017; quốc nội: 546 ngàn tấn, tăng 19% so với năm 2017);

Số chuyến bay cất hạ cánh đạt 652 ngàn lượt/chuyến, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2017 (trong đó quốc tế: 235 ngàn lượt/chuyến, tăng 14% so với 2017; quốc nội: 417 ngàn lượt chuyến, tăng 5% so với năm 2017).

Các chỉ tiêu hoạt động tài chính của Tổng công ty tăng trưởng cao và vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 17.539 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017; lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 6.148 tỷ đồng, tăng 49% so với 2017; tổng giá trị tài sản hợp nhất: 53.524 tỷ đồng, tăng 9% so với 2017; vốn chủ sở hữu hợp nhất: 30.749 tỷ đồng, tăng 12% so với 2017.

Năm 2019, kế hoạch sản lượng (đã loại trừ sản lượng quốc tế của Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Đà Nẵng)  của Tổng công ty đạt 98,4 triệu hành khách, tăng 6,4% so với năm 2018; sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển đạt 1.603 ngàn tấn, tăng 5,7% so với năm 2018; số chuyến bay cất hạ cánh đạt 617 ngàn lượt/chuyến, tăng 4,4% so với năm 2018. Tổng doanh thu đạt 19.127 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 8.190 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2019, ACV tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

 • Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động đặc biệt là hệ thống trực tiếp phục vụ dây chuyền vận chuyển hàng không; Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, trong đó có cả an ninh mạng; từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của Người khai thác cảng theo quy định của Luật hàng không.
 • Tập trung cùng với các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các cơ chế chính sách cho ACV như: Cơ chế quản lý khu bay; Quyền sử dụng đất, quyền đầu tư của ACV tại các sân bay; Điều chỉnh quy hoạch các sân bay theo Quyết định 236/QĐTTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Giá nhượng quyền các dịch vụ hàng không.
 • Hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐCP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, hậu kiểm, đánh giá.
 • Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, bảo toàn và phát triển vốn, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp: Kiểm soát chặt chẽ trong quản lý tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu, định mức; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
 • Tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại các Cảng HKQT Cát Bi, Cảng HKQT Vinh, Cảng HKQT Phú Bài; Triển khai đầu tư các dự án mở rộng sân đỗ máy bay tại các Cảng hàng không có tần suất khai thác cao như : Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương, Cát Bi, Vinh, Phú Bài.
 • Tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan để hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành đúng tiến độ, để Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019.
 • Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành như: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice); sử dụng hóa đơn điện tử; hệ thống thu phí không dừng cho các Cảng hàng không; trang bị hệ thống quản lý thông tin nghiệp vụ hàng không cho 21 Cảng hàng không; Hệ thống ACDM.
 • Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập người lao động.
 • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc bàn giao vốn nhà nước song song với việc xây dựng lộ trình đưa ACV lên sàn HOSE trong năm 2019; Xây dựng các phương án, lộ trình thoái vốn và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.
 • Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường các cơ chế hợp tác với các đối tác chiến lược, tìm giải pháp ổn định, lâu dài, cùng có lợi trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích của các quốc gia.

Văn phòng Tổng công ty