Các đơn vị có nhu cầu đề nghị tham khảo thông báo https://drive.google.com/file/d/1xc2BZLsk_XBDFI_2aCYnKWNRnTCaNPv5/view?usp=sharing