Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:00 --:-- HPH-SGN VJ285 OPN
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:25 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:50 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
08:55 --:-- HPH-VCA VJ489 OPN
09:50 --:-- HPH-UIH QH1641 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
10:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
10:35 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
11:05 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:25 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:30 --:-- HPH-CXR QH1721 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:45 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
16:55 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:25 --:-- HPH-SGN VJ289 OPN
20:00 --:-- HPH-SGN QH1541 OPN
20:35 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:50 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
08:10 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
08:20 --:-- VCA-HPH VJ488 OPN
09:05 --:-- SGN-HPH QH1540 OPN
09:40 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:05 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
10:30 --:-- SGN-HPH VJ274 OPN
11:50 --:-- SGN-HPH BL580 OPN
12:10 --:-- SGN-HPH VJ276 OPN
12:30 --:-- SGN-HPH VN1184 OPN
13:20 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
13:45 --:-- UIH-HPH QH1642 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VJ282 OPN
15:10 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
15:15 --:-- PQC-HPH VJ768 OPN
16:15 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
18:15 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
18:45 --:-- SGN-HPH VJ280 OPN
18:45 --:-- CXR-HPH QH1722 OPN
18:50 --:-- DAD-HPH VJ726 OPN
19:55 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
23:25 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
23:55 --:-- SGN-HPH VJ284 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN