Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ tham khảo nội dung thông báo chào giá đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1IfOia0fuC3XuGUOp2448uGRbEgh-ZKcp/view?usp=sharing