Đề nghị các đơn vị quan tâm tham khảo thông báo: https://drive.google.com/file/d/1e3Jk0MtL4CnYoDAX62PsSp8oFCs6tk8m/view?usp=sharing