Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Mua lốp xe để thay thế cho một số phương tiện phục vụ mặt đất tại Cảng HKQT Cát Bi.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Mua lốp xe để thay thế cho một số phương tiện phục vụ mặt đất tại Cảng HKQT Cát Bi.