Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Mua trang thiết bị trang bị cho ban quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Mua trang thiết bị trang bị cho ban quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.