Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Bảo dưỡng máy phát điện các khu vực nhà ga, khu bay năm 2022"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Bảo dưỡng máy phát điện các khu vực nhà ga, khu bay năm 2022"