Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
08:35 08:35 DLI-SGN BL343
09:00 09:00 DLI-DAD VN7954
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:20 12:20 DLI-HAN VJ402
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
14:05 14:05 DLI-HAN VJ406
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
16:40 16:40 DLI-HAN VJ410
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
17:25 17:25 DLI-SGN VN1383
18:30 18:30 DLI-SGN BL351
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
21:35 21:35 DLI-SGN VJ363
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 SGN-DLI VJ360
07:40 07:40 SGN-DLI BL342
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:00 08:00 DAD-DLI VN7955
08:30 08:30 HAN-DLI QH1421
09:00 09:00 MWX-DLI VJ3623
09:10 09:10 HUI-DLI BL469
09:50 09:50 VII-DLI VJ713
07:30 07:30 SGN-DLI VN1380
12:00 12:00 HAN-DLI BL245
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
13:10 13:10 HAN-DLI VJ405
14:20 14:20 HAN-DLI VN1577
16:10 16:10 DAD-DLI VN1955
16:00 16:00 HAN-DLI VJ409
17:50 17:50 SGN-DLI BL350
16:25 16:25 SGN-DLI VN1382
18:10 18:10 HAN-DLI VJ407
20:40 20:40 SGN-DLI VJ362