Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
03:40 03:40 DLI-SGN VJ367
07:30 07:30 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:20 08:20 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
12:45 12:45 DLI-HAN BL244
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:15 17:15 DLI-HAN VJ406
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
02:55 02:55 WUH-DLI VJ9371
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
06:50 06:50 SGN-DLI VN1380
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
07:40 07:40 SGN-DLI BL344
09:10 09:10 HUI-DLI BL469
09:45 09:45 VII-DLI VJ713
11:50 11:50 HAN-DLI BL245
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
12:55 12:55 BKK-DLI VZ940
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
16:30 16:30 HAN-DLI VJ405
16:50 16:50 SGN-DLI 0V8380
17:15 17:15 SGN-DLI VN1382
19:45 19:45 SGN-DLI VJ366
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407
20:25 20:25 DAD-DLI 0V8927