Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:10 07:10 DLI-SGN VJ361
08:30 08:30 DLI-HAN VJ408
08:30 08:30 DLI-SGN VN1381
09:35 09:35 DLI-SGN BL343
09:35 09:35 DLI-HAN QH1422
10:00 10:00 DLI-HUI BL468
10:35 10:35 DLI-VII VJ712
11:30 11:30 DLI-SGN VN7381
11:30 11:30 DLI-SGN BL345
12:40 12:40 DLI-HAN BL242
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
15:25 15:25 DLI-HAN VN1576
17:00 17:00 DLI-SGN BL351
17:10 17:10 DLI-DAD VN1954
18:10 18:10 DLI-HAN BL246
18:15 18:15 DLI-SGN VN1383
19:05 19:05 DLI-HAN VJ404
20:40 20:40 DLI-SGN VJ363
21:15 21:15 DLI-HAN VN7572
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:20 06:20 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 SGN-DLI VN1380
07:40 07:40 HAN-DLI VJ403
08:30 08:30 HAN-DLI QH1421
08:40 08:40 SGN-DLI BL342
09:10 09:10 HUI-DLI BL469
09:50 09:50 VII-DLI VJ713
10:30 10:30 SGN-DLI VN7380
10:40 10:40 SGN-DLI BL346
12:00 12:00 HAN-DLI BL245
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
14:20 14:20 HAN-DLI VN1577
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
16:10 16:10 DAD-DLI VN1955
17:15 17:15 SGN-DLI VN1382
17:15 17:15 HAN-DLI BL247
18:10 18:10 HAN-DLI VJ407
20:00 20:00 SGN-DLI VJ362
20:10 20:10 HAN-DLI VN7573