Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:00 --:-- SGN-PUS VN422. CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340. CLS
00:10 00:20 SGN-KIX VN300 CLS
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 CLS
05:30 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-VII BL520 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-CGK 8F781 CNX
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VN7811 CLS
06:05 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:10 --:-- SGN-PQC VN7815 CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL486 CLS
06:25 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:25 --:-- SGN-VDH VJ262 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 CLS
06:40 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:45 --:-- SGN-DAD VN7100 CLS
06:45 --:-- SGN-HAN VN7206 CLS
06:50 --:-- SGN-VII BL526 CLS
06:50 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL584 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:05 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:20 --:-- SGN-VII VJ210 I-J-K CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:30 --:-- SGN-CXR BL366 CLS
07:40 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
07:55 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K CLS
07:55 --:-- SGN-CXR VJ616 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:10 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
08:20 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VJ132 I-J-K CLS
08:30 09:00 SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-PXU BL256 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:05 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K CLS
09:05 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-HAN BL786 CLS
09:25 10:30 SGN-PQC VN1825 CLS
09:30 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 12:00 SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:40 09:40 SGN-RGN VN943 CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8075 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-KHH VN582 CLS
09:55 --:-- SGN-HUI BL570 CLS
10:00 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:00 10:00 SGN-CGK VN631 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 10:20 SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 H1-4 CLS
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:45 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
10:45 13:45 SGN-HPH VN1186 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
10:55 --:-- SGN-DAD VN7108 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-DLI VN1384 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-CXR VN7340 CNX
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 CLS
11:20 12:15 SGN-HAN VJ138 I-J-K CLS
11:25 12:10 SGN-CXR VJ696 I-J-K CLS
11:30 13:45 SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:40 --:-- SGN-CNX VJ891 E CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
12:00 12:15 SGN-VCL VJ372 I-J-K CLS
12:00 12:30 SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
12:00 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-BKK BL663 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 CLS
12:05 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
12:10 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:30 --:-- SGN-HAN BL796 CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
12:45 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:00 --:-- SGN-HPH VN1188 CLS
13:00 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
13:00 15:50 SGN-PQC VN1831 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL661 CLS
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
13:20 14:00 SGN-HUI VJ306 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 CLS
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 CLS
13:30 14:10 SGN-TPE VJ842 E CLS
13:30 14:30 SGN-DAD VN126 CLS
13:40 --:-- SGN-REP K6825 CLS
13:45 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K CLS
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E CLS
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 CLS
13:55 --:-- SGN-DAD BL588 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 14:30 SGN-DAD VJ620 I-J-K CLS
14:00 14:30 SGN-THD VN1270 CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:00 --:-- SGN-CXR VN7344 CLS
14:15 --:-- SGN-BWN BI382 H1-4 CLS
14:25 --:-- SGN-SIN VN655 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 CLS
14:30 14:50 SGN-HAN VN246 CLS
14:40 15:25 SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
14:40 --:-- SGN-HKG VJ876 E CLS
14:50 --:-- SGN-VCL BL228 CLS
14:50 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K CLS
14:50 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
14:55 --:-- SGN-DLI BL358 OPN
14:55 --:-- SGN-HAN BL802 CLS
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 CLS
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 CLS
15:00 15:20 SGN-DAD VJ648 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:10 15:45 SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 16:00 SGN-PQC VJ341 I-J-K CLS
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 CLS
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 CLS
15:35 16:55 SGN-PXU VN1426 OPN
15:40 --:-- SGN-CXR BL364 CLS
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:40 16:25 SGN-HUI VJ314 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-HUI VN1374 CLS
15:45 16:30 SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:45 18:30 SGN-PQC VN1827 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 OPN
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 CLS
15:50 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
16:00 --:-- SGN-REP K6821 CLS
16:00 --:-- SGN-CXR VN1348 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 CLS
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 16:55 SGN-SIN VN659 OPN
16:30 17:10 SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:35 17:00 SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:50 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
16:55 17:35 SGN-DLI VN1382 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 18:25 SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:00 17:50 SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:10 --:-- SGN-VDH BL352 OPN
17:10 --:-- SGN-HKG VN598 OPN
17:15 17:50 SGN-BKK VJ805 E OPN
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:30 --:-- SGN-CSX O37058 CNX
17:35 --:-- SGN-CSX YG9045 CNX
17:45 --:-- SGN-HAN BL806 OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-REP LQ661 OPN
17:45 --:-- SGN-HAN VN7250 OPN
17:45 --:-- SGN-PQC VN7825 OPN
17:50 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
18:00 05:25 SGN-DOH QR8973 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
18:05 18:05 SGN-VII VN1266 OPN
18:10 18:10 SGN-PQC VN1829 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:25 --:-- SGN-PQC BL271 OPN
18:30 --:-- SGN-VII BL528 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN-IST TK168 G1-7 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN VJ164 I-J-K OPN
18:40 19:10 SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
18:45 --:-- SGN-CXR VN1350 OPN
18:50 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-TPE CI5886 OPN
19:00 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
19:00 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:10 --:-- SGN-HUI BL572 OPN
19:10 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
19:15 --:-- SGN-PQC BL273 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:25 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 20:40 SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:40 20:15 SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-BMV VN1414 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 20:50 SGN-UIH VJ384 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K OPN
20:15 20:55 SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
20:20 --:-- SGN-HAN VJ194 I-J-K OPN
20:20 20:45 SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
20:25 --:-- SGN-AUH EY440 OPN
20:25 20:30 SGN-DAD VN7136 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:20 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:25 --:-- SGN-AKL NZ268 E3-10 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F8-10 OPN
21:35 22:00 SGN-HAN VJ156 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 G1-3 OPN
21:40 --:-- SGN-DAD VJ644 I-J-K OPN
21:55 --:-- SGN-HAN VJ158 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:00 22:40 SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
22:10 22:20 SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-HAN BL814 OPN
22:20 22:50 SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-SZX 8F782 CNX
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:30 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 H5-7 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
23:00 --:-- SGN-CDG VN11 OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-HAN VJ172 I-J-K OPN
23:30 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E1-10 OPN
23:55 00:35 SGN-HAN VJ182 I-J-K OPN
00:00 --:-- SGN-HKG CX650 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:50 --:-- SGN-TPE B7030 G1-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:05 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
04:40 --:-- SGN-HAN EY972 OPN
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:30 HAN-SGN VJ218R CLS
00:05 00:26 THD-SGN VJ251. CLS
00:10 00:15 HAN-SGN VJ163. CLS
00:20 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:20 00:25 UIH-SGN VJ385. CLS
00:30 23:30 HAN-SGN BL811 CLS
00:35 01:50 HAN-SGN VJ228R CLS
00:35 --:-- SIN-SGN VN652 CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:50 00:50 HAN-SGN BL819. CLS
00:55 01:30 HAN-SGN VJ224R CLS
00:55 01:35 HPH-SGN VJ283. CLS
01:30 --:-- DAD-SGN BL597 CLS
01:30 02:40 PQC-SGN VJ332. CLS
01:35 02:15 HPH-SGN VJ287. CLS
01:35 02:33 CXR-SGN VJ605. CLS
02:20 03:00 HUI-SGN VJ315. CLS
03:20 04:34 DAD-SGN VJ629. CLS
04:10 05:00 HAN-SGN VJ177. CLS
05:00 00:00 SZX-SGN 8F781 CNX
05:10 05:22 HKG-SGN LD561 CLS
05:15 --:-- HND-SGN JL79 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL613 CLS
05:35 --:-- CAN-SGN FX5194 CLS
05:48 --:-- LHR-SGN VN50 CLS
05:50 06:12 CXR-SGN VJ619 CLS
06:10 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
06:15 --:-- CXR-SGN VN9365 CNX
06:35 06:59 CXR-SGN VJ603 CLS
06:45 06:50 CXR-SGN VJ601 CLS
07:00 07:05 DAD-SGN VJ621 CLS
07:10 --:-- FRA-SGN VN30 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN7349 CLS
07:15 07:06 DAD-SGN VJ649 CLS
07:25 07:20 HAN-SGN VJ155 CLS
07:30 07:25 DOH-SGN QR972 CLS
07:35 07:32 HAN-SGN VJ123 CLS
07:40 07:36 HAN-SGN VJ121 CLS
07:45 --:-- DAD-SGN VN7105 CLS
07:50 --:-- PNH-SGN K6812 CLS
08:00 07:53 DLI-SGN VJ361 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:05 07:59 KUL-SGN AK520 CLS
08:10 08:03 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 08:15 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 08:02 SIN-SGN TR304 CLS
08:20 08:27 JHB-SGN AK1490 CLS
08:20 --:-- HAN-SGN BL781 CLS
08:25 08:25 CXR-SGN VJ687 CLS
08:30 08:33 MNL-SGN PR591 CLS
08:30 08:41 DAD-SGN VJ633 CLS
08:40 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VN211 CLS
08:40 --:-- DAD-SGN VN7149 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL260 CLS
08:50 08:25 PQC-SGN VN7810 CLS
09:00 08:47 UIH-SGN VJ381 CLS
09:00 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
09:00 08:40 PQC-SGN VN7812 CLS
09:05 09:14 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 09:05 BKK-SGN TG550 CLS
09:05 09:00 VCL-SGN VJ371 CLS
09:10 09:24 TPE-SGN VJ841 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 09:05 DMK-SGN FD650 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
09:25 09:20 KUL-SGN OD563 CLS
09:25 09:36 TBB-SGN VJ207 CLS
09:25 09:27 HUI-SGN VJ317 CLS
09:30 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:35 --:-- VCS-SGN 0V8076 CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VN219 CLS
09:45 09:50 TPE-SGN BR395 CLS
09:45 --:-- VII-SGN VN1269Z CLS
09:50 --:-- HPH-SGN BL511 CLS
09:50 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
09:50 09:40 HUI-SGN VN1371 CLS
09:50 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
10:00 10:40 KUL-SGN MH750 CLS
10:10 10:08 VDH-SGN VJ263 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:10 --:-- DAD-SGN VN7101 CLS
10:15 10:06 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
10:20 10:00 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:20 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:40 11:05 PQC-SGN VJ320 CLS
10:55 --:-- THD-SGN BL487 CLS
10:55 10:51 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:05 10:25 ICN-SGN OZ731 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:15 --:-- VII-SGN VN1267Z OPN
11:15 10:55 VDH-SGN VN1401 CLS
11:20 11:15 PKZ-SGN QV515 CLS
11:20 11:36 ICN-SGN VJ865 CLS
11:25 11:54 VII-SGN VJ221 CLS
11:30 --:-- UIH-SGN VN1395 CLS
11:35 11:37 HAN-SGN VJ129 CLS
11:35 11:50 THD-SGN VJ241 CLS
11:40 12:19 TPE-SGN BR391 CLS
11:40 12:00 DAD-SGN VJ627 CLS
11:40 11:45 DAD-SGN VJ631 CLS
11:45 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
11:55 --:-- PXU-SGN BL257 CLS
11:55 11:54 HPH-SGN VN1181 CLS
11:55 --:-- CXR-SGN VN1345 CLS
12:00 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:05 --:-- SIN-SGN BL656 CLS
12:10 12:15 KUL-SGN AK528 CLS
12:10 12:17 THD-SGN VJ249 CLS
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 CLS
12:15 12:45 PQC-SGN VJ338 CLS
12:15 13:20 PQC-SGN VN1824 CLS
12:20 --:-- VCS-SGN 0V8074 CLS
12:40 --:-- ICN-SGN KE681 CLS
12:45 --:-- VCS-SGN 0V8078 CLS
12:50 --:-- BMV-SGN BL563 CLS
12:50 13:20 HPH-SGN VJ275 CLS
12:50 13:10 HUI-SGN VJ303 CLS
12:50 12:40 PUS-SGN VN423 CLS
12:55 13:15 KUL-SGN AK526 CLS
13:00 13:05 PEN-SGN AK1502 CLS
13:00 13:20 BKK-SGN VJ802 CLS
13:00 --:-- BKK-SGN VN600 CLS
13:05 13:15 REP-SGN K6808 CLS
13:10 --:-- PQC-SGN BL266 CLS
13:15 13:35 DAD-SGN VN121 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 CLS
13:15 --:-- NRT-SGN VN301 CLS
13:20 --:-- HUI-SGN BL571 CLS
13:25 13:15 BWN-SGN BI381 CLS
13:25 13:19 PQC-SGN VJ322 CLS
13:25 --:-- ICN-SGN VN409 CLS
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 CLS
13:30 --:-- DLI-SGN VN1385 CLS
13:40 --:-- KIX-SGN VN321 CLS
13:40 --:-- NGO-SGN VN341 CLS
13:45 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
13:55 13:52 DOH-SGN QR970 CLS
13:55 14:04 HAN-SGN VJ195 CLS
14:00 13:28 HKT-SGN VJ808 CLS
14:00 14:00 VII-SGN VN1263 CLS
14:10 14:17 SIN-SGN VJ812 CLS
14:15 --:-- VII-SGN BL521 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN BL797 CLS
14:15 14:00 SIN-SGN TR306 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 CLS
14:20 --:-- SIN-SGN VN650 CLS
14:25 --:-- DAD-SGN BL585 CLS
14:30 --:-- CAN-SGN CZ373 CLS
14:45 14:57 HAN-SGN VJ189 CLS
14:50 --:-- VCS-SGN 0V8058 CLS
14:50 15:05 VII-SGN VJ211 CLS
14:50 16:10 VII-SGN VN1265 CLS
14:50 --:-- DAD-SGN VN7133 CLS
14:55 14:50 SIN-SGN 3K557 CLS
14:55 15:10 ICN-SGN VJ863 CLS
14:55 15:25 KHH-SGN VJ885 CLS
15:00 15:00 KUL-SGN VJ826 CLS
15:05 14:56 REP-SGN K6824 CLS
15:05 15:05 RGN-SGN VN942 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN BL789 CLS
15:15 15:25 VCL-SGN VJ379 CLS
15:15 15:50 TNN-SGN VJ859 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 CLS
15:20 15:30 DMK-SGN FD654 CLS
15:25 15:30 KUL-SGN OD561 CLS
15:30 --:-- VCS-SGN 0V8056 CLS
15:30 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
15:35 18:35 HPH-SGN VN1187 OPN
15:35 17:00 CXR-SGN VN1347 OPN
15:35 15:11 HUI-SGN VN1373 CLS
15:40 15:48 KUL-SGN MH758 CLS
15:50 15:35 KUL-SGN AK522 CLS
15:50 15:42 VCL-SGN VJ373 CLS
15:50 18:45 PQC-SGN VN1830 OPN
15:55 --:-- VCS-SGN 0V8066 CLS
15:55 --:-- PNH-SGN VN921 CLS
16:00 --:-- CSX-SGN O37057 CNX
16:00 --:-- SYD-SGN VN772 CLS
16:05 --:-- UIH-SGN VN1397 CLS
16:05 --:-- BKK-SGN VN604 CLS
16:05 --:-- CSX-SGN YG9044 CNX
16:10 --:-- BKK-SGN BL664 CLS
16:10 --:-- HAN-SGN VN239 CLS
16:10 --:-- MEL-SGN VN780 OPN
16:15 16:00 HAN-SGN VJ147 CLS
16:15 16:08 BKK-SGN VJ804 CLS
16:15 16:15 DAD-SGN VN127 CLS
16:20 16:13 PQC-SGN VJ328 CLS
16:30 16:30 CNX-SGN VJ892 CLS
16:30 16:55 DAD-SGN VN7125 OPN
16:40 16:40 SIN-SGN TR302 OPN
16:40 --:-- HAN-SGN VN243 OPN
16:45 16:53 TPE-SGN CI783 OPN
16:50 --:-- KHH-SGN VN583 OPN
16:55 --:-- REP-SGN LQ660 OPN
17:00 --:-- PEN-SGN CI5886 OPN
17:00 16:20 IST-SGN TK168 CLS
17:00 16:56 HKG-SGN VN595 OPN
17:05 --:-- BKK-SGN BL662 OPN
17:05 17:41 VII-SGN VJ213 OPN
17:05 --:-- CAN-SGN VN503 OPN
17:10 --:-- DLI-SGN BL359 OPN
17:10 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
17:15 17:00 HAN-SGN VN247 OPN
17:15 17:15 CGK-SGN VN630 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
17:25 --:-- HAN-SGN BL805 OPN
17:30 --:-- HAN-SGN VJ145 OPN
17:35 --:-- VCS-SGN 0V8054 OPN
17:35 18:40 DAD-SGN VN7139 OPN
17:45 --:-- HAN-SGN VN249 OPN
17:50 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
17:50 --:-- HAN-SGN VJ191 OPN
17:50 17:46 HPH-SGN VN1189 OPN
17:55 18:24 HKG-SGN CX799 OPN
18:00 --:-- VCS-SGN 0V8072 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
18:05 --:-- VCL-SGN BL229 OPN
18:10 --:-- KMG-SGN MU2585 OPN
18:15 --:-- PNH-SGN QR971 OPN
18:15 --:-- RMQ-SGN VJ853 OPN
18:15 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN253 OPN
18:20 --:-- PQC-SGN VJ326 OPN
18:25 --:-- DAD-SGN BL591 OPN
18:25 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
18:30 19:50 PXU-SGN VN1427 OPN
18:35 18:27 SIN-SGN SQ186 OPN
18:35 --:-- PQC-SGN VJ342 OPN
18:35 21:15 PQC-SGN VN1826 OPN
18:40 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:40 19:10 THD-SGN VN1271 OPN
18:45 --:-- KUL-SGN MH766 OPN
18:45 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN VN257 OPN
18:55 --:-- CXR-SGN VN1349 OPN
19:00 --:-- AUH-SGN EY441 OPN
19:00 --:-- SIN-SGN VJ814 OPN
19:10 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:15 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
19:15 19:55 DLI-SGN VN1383 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VN259 OPN
19:30 --:-- REP-SGN VN812 OPN
19:35 --:-- SIN-SGN VN654 OPN
19:40 --:-- HAN-SGN VJ125 OPN
19:40 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN BL807 OPN
19:45 19:36 AKL-SGN NZ269 OPN
19:45 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:45 20:05 HAN-SGN VN7259 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN VJ199 OPN
20:00 --:-- DMK-SGN DD3218 OPN
20:00 19:50 DXB-SGN EK392 OPN
20:05 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
20:15 --:-- VDH-SGN VJ261 OPN
20:15 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
20:15 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:20 --:-- HAN-SGN VJ165 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
20:40 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
20:50 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
20:55 --:-- HAN-SGN BL809 OPN
20:55 --:-- PEN-SGN LD562 OPN
20:55 20:55 HAN-SGN VN267 OPN
21:00 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
21:00 00:00 CGK-SGN 8F782 CNX
21:00 --:-- VDH-SGN BL353 OPN
21:00 21:00 PQC-SGN VN1828 OPN
21:00 --:-- KUL-SGN VN674 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- SYD-SGN JQ61 OPN
21:05 --:-- ICN-SGN VN405 OPN
21:10 --:-- PQC-SGN BL270 OPN
21:10 --:-- NRT-SGN NH831 OPN
21:10 --:-- CXR-SGN VJ611 OPN
21:10 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN269 OPN
21:20 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
21:25 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
21:25 --:-- BKK-SGN VJ806 OPN
21:30 --:-- HKG-SGN **N7777N OPN
21:35 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
21:35 21:15 ICN-SGN TW121 OPN
21:35 22:05 SIN-SGN VN658 OPN
21:40 --:-- ICN-SGN KE683 OPN
21:40 --:-- CXR-SGN VN1351 OPN
21:50 --:-- CAN-SGN CZ367 OPN
21:55 --:-- HAN-SGN BL811 OPN
22:00 --:-- TPE-SGN B7029 OPN
22:00 --:-- PQC-SGN BL272 OPN
22:00 21:46 NRT-SGN JL759 OPN
22:00 --:-- XMN-SGN MF8005 OPN
22:00 --:-- HAN-SGN VJ163 OPN
22:00 23:00 DAD-SGN VN141 OPN
22:05 --:-- DAD-SGN VJ655 OPN
22:05 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
22:10 --:-- PNH-SGN K6816 OPN
22:10 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
22:15 --:-- HKG-SGN **N289MH OPN
22:15 --:-- HAN-SGN VN277 OPN
22:15 --:-- HAN-SGN VN279 OPN
22:20 22:20 VII-SGN VN1267 CLS
22:20 --:-- BMV-SGN VN1415 OPN
22:25 --:-- DLI-SGN 0V8381 OPN
22:30 --:-- THD-SGN BL491 OPN
22:30 23:10 HAN-SGN VN7275 OPN
22:35 --:-- HUI-SGN BL573 OPN
22:40 --:-- HAN-SGN BL819 OPN
22:40 --:-- ICN-SGN OZ735 OPN
22:45 --:-- VII-SGN BL529 OPN
22:45 --:-- REP-SGN K6822 OPN
22:45 --:-- REP-SGN VN814 OPN
22:50 --:-- BMV-SGN VJ357 OPN
22:50 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
22:55 --:-- ICN-SGN KE685 OPN
22:55 --:-- HAN-SGN VJ167 OPN
23:00 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
23:00 23:45 DAD-SGN VN7143 OPN
23:05 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
23:05 00:15 HUI-SGN VN1379 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN VN285 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN VN7269 OPN
23:15 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:25 --:-- HAN-SGN VN7279 OPN
23:30 --:-- NRT-SGN NH833 OPN
23:30 --:-- CXR-SGN VJ607 OPN
23:35 00:45 CXR-SGN VN1369 OPN
23:45 --:-- UIH-SGN VJ385 OPN
23:55 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
00:05 23:45 HAN-SGN BL803 CLS
00:20 --:-- HAN-SGN BL801 CLS
00:45 --:-- TPE-SGN VN573 CLS
01:00 00:30 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:05 --:-- HAN-SGN BL791 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CLS
01:35 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:40 --:-- CKG-SGN OQ2395 CLS
02:55 --:-- HKG-SGN HX538 CLS