Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:10 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:40 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 H1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 OPN
02:30 --:-- SGN-CNX **B8196 OPN
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:00 --:-- SGN-POM **RSD144 OPN
03:10 --:-- SGN-DWC EK9859 CNX
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:10 --:-- SGN-HUI VJ318 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:35 --:-- SGN-POM **RSD040 OPN
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:10 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
06:10 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-HUI BL500 OPN
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K OPN
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 OPN
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
06:25 --:-- SGN-VDH VN1400 OPN
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 OPN
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 OPN
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 OPN
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8077 OPN
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 OPN
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 OPN
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 OPN
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-HAN VJ124 I-J-K OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:35 --:-- SGN-PQC VJ325 I-J-K OPN
07:40 --:-- SGN-PEN LD561 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 E OPN
07:45 --:-- SGN-DAD VJ630 I-J-K OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-4 OPN
07:55 --:-- SGN-HAN VJ128 I-J-K OPN
08:00 --:-- SGN-DRW **VNA268 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:05 --:-- SGN-THD VJ254 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:25 --:-- SGN-DOH QR8969 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 G1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:35 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:40 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
08:50 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-DAD VJ628 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 E OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 OPN
09:10 --:-- SGN-CDG AF253 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 OPN
09:10 --:-- SGN-VII VJ226 I-J-K OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 E OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 OPN
09:25 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
09:25 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G4-6 OPN
09:45 --:-- SGN-VII VJ216 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-POM **RSD038 OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 OPN
09:50 --:-- SGN-HAN VJ126 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:00 --:-- SGN-THD BL564 OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:00 --:-- SGN-KHH VN582 OPN
10:05 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E OPN
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 OPN
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 E OPN
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
10:50 --:-- SGN-HAN VJ138 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:00 --:-- SGN-DAD BL672 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN BL760 OPN
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CV4626 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-CXR VN7340 OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-4 OPN
11:20 --:-- SGN-UIH BL448 OPN
11:25 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 E OPN
11:30 --:-- SGN-CNX VJ891 E OPN
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 OPN
11:35 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:40 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K OPN
11:40 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ130 I-J-K OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:25 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:35 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:50 12:50 SGN-THD VN1270 OPN
12:55 --:-- SGN-SIN VJ813 E OPN
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VN7112 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
13:10 --:-- SGN-HPH VJ278 I-J-K OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:20 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G1-3 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:35 --:-- SGN-PEN AK1503 G4-6 OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 E OPN
13:50 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
13:55 --:-- SGN-NNG-HGH 3U8914 H1-4 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
14:00 --:-- SGN-DAD BL678 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
14:00 --:-- SGN-UIH VN1396 OPN
14:00 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
14:00 14:30 SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:05 --:-- SGN-DAD VJ632 I-J-K OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:25 14:55 SGN-THD VJ240 I-J-K OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-CXR BL378 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:-- SGN-DAD BL680 OPN
14:55 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 E OPN
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
15:15 15:15 SGN-PXU VN1426 OPN
15:20 --:-- SGN-MNL PR598 OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
15:30 --:-- SGN-DYG VJ2552 F OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:35 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:15 --:-- SGN-SIN SQ183 OPN
16:15 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
16:30 --:-- SGN-HAN BL776 OPN
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:30 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-HAN VJ144 I-J-K OPN
16:50 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:50 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:55 --:-- SGN-KMG MU2586 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K OPN
17:05 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:25 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
17:35 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 E OPN
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:40 17:45 SGN-HAN VN258 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-CSX **HYT9045 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 H5-7 OPN
17:55 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-DAD VJ642 I-J-K OPN
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 F8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-HKG VN598 OPN
18:10 --:-- SGN-CXR VN7344 OPN
18:10 --:-- SGN-PQC VN7827 OPN
18:15 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK170 G1-7 OPN
18:30 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
18:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:30 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:30 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-PQC BL329 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:20 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VJ184 I-J-K OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VJ694 I-J-K OPN
19:30 19:35 SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN7149 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:50 --:-- SGN-FRA 3S621 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:00 --:-- SGN-SIN VN653 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 F4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN BL794 OPN
20:20 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:35 --:-- SGN-BWN BI384 H5-8 OPN
20:40 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F8-10 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
21:05 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 H1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F1-3 OPN
21:35 --:-- SGN-HAN VJ182 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:15 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:30 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:50 --:-- SGN-POM **RSD032 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL070 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:30 --:-- SGN-FUK VN350 CLS
02:00 --:-- SGN-MEL JQ64 F5-10 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
03:05 --:-- SGN-IST TK6471 CLS
05:00 --:-- SGN-AUH EY976 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:00 --:-- HPH-SGN BL595. CLS
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 --:-- DWC-SGN EK9858 CNX
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:30 00:15 ICN-SGN TW121 CLS
00:35 00:49 DAD-SGN VJ641. CLS
00:35 00:42 DAD-SGN VJ643. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:40 00:55 HUI-SGN VJ315. CLS
00:50 --:-- HKG-SGN HX538 CLS
00:55 01:27 CXR-SGN VJ691. CLS
01:00 01:15 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:00 --:-- TPE-SGN VN573 CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:10 00:57 VII-SGN VJ223. CLS
01:15 01:22 HPH-SGN VJ287. CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 OPN
04:15 04:57 CXR-SGN VJ697. CLS
04:30 04:20 DLI-SGN VJ367. CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL079 CLS
06:15 --:-- LHR-SGN VN50 CLS
06:20 06:10 CXR-SGN VJ601 CLS
06:30 06:23 HKG-SGN LD561 OPN
06:40 06:55 DOH-SGN QR8968 OPN
07:00 --:-- SIN-SGN KE395 OPN
07:10 --:-- CDG-SGN AF258 OPN
07:10 --:-- CXR-SGN VN7349 OPN
07:20 --:-- CXR-SGN VJ603 OPN
07:30 --:-- CXR-SGN VJ619 OPN
07:35 --:-- FRA-SGN VN30 OPN
07:55 --:-- HAN-SGN BL747 OPN
07:55 --:-- PNH-SGN K6812 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
08:00 07:45 JHB-SGN AK1490 OPN
08:00 --:-- HAN-SGN VJ123 OPN
08:10 --:-- VKG-SGN 0V8002 OPN
08:10 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 OPN
08:15 --:-- SIN-SGN 3K555 OPN
08:15 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
08:20 --:-- VCS-SGN 0V8050 OPN
08:20 --:-- DLI-SGN VJ361 OPN
08:30 --:-- CAH-SGN 0V8060 OPN
08:30 --:-- SIN-SGN TR304 OPN
08:30 --:-- HUI-SGN VJ301 OPN
08:35 --:-- CXR-SGN VJ617 OPN
08:35 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
08:40 --:-- DLI-SGN VN1381 OPN
08:45 --:-- PQC-SGN BL304 OPN
08:50 --:-- PQC-SGN VJ320 OPN
08:50 --:-- TPE-SGN VJ841 OPN
08:55 --:-- KUL-SGN AK520 OPN
09:00 --:-- UIH-SGN VJ381 OPN
09:05 --:-- DMK-SGN DD3210 OPN
09:10 --:-- HAN-SGN VJ125 OPN
09:10 --:-- TBB-SGN VJ207 OPN
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 OPN
09:15 --:-- DMK-SGN FD650 OPN
09:15 --:-- BKK-SGN TG550 OPN
09:15 --:-- UIH-SGN VN1393 OPN
09:20 --:-- DAD-SGN BL663 OPN
09:20 --:-- HUI-SGN VJ319 OPN
09:25 --:-- PQC-SGN BL306 OPN
09:25 --:-- DLI-SGN BL345 OPN
09:25 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:30 --:-- VCL-SGN VJ371 OPN
09:35 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
09:35 --:-- KHH-SGN VN581 OPN
09:45 --:-- PQC-SGN VN1820 OPN
09:50 --:-- TPE-SGN BR395 OPN
10:00 --:-- TPE-SGN CI781 OPN
10:00 --:-- DWC-SGN CV7406 OPN
10:00 --:-- KUL-SGN MH750 OPN
10:05 --:-- KUL-SGN AK528 OPN
10:05 --:-- HUI-SGN VN1371 OPN
10:10 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
10:10 --:-- PQC-SGN VJ324 OPN
10:10 --:-- VDH-SGN VN1401 OPN
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 OPN
10:15 --:-- HKG-SGN CX767 OPN
10:15 --:-- ICN-SGN VJ865 OPN
10:20 --:-- RMQ-SGN AE1857 OPN
10:25 --:-- HAN-SGN BL753 OPN
10:25 --:-- TPE-SGN VN571 OPN
10:45 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:50 --:-- HAN-SGN VJ129 OPN
11:00 --:-- VKO-SGN **RSD032 OPN
11:00 --:-- THD-SGN BL565 OPN
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 OPN
11:00 11:36 ICN-SGN OZ731 OPN
11:00 --:-- SIN-SGN SQ178 OPN
11:00 --:-- HAN-SGN VJ131 OPN
11:00 --:-- CXR-SGN VN7351 OPN
11:05 --:-- DAD-SGN VJ645 OPN
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 OPN
11:15 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
11:25 --:-- VCS-SGN 0V8052 OPN
11:25 --:-- PXU-SGN BL441 OPN
11:30 --:-- REP-SGN K6808 OPN
11:35 --:-- TPE-SGN BR391 OPN
11:35 --:-- DAD-SGN VJ629 OPN
11:45 --:-- PQC-SGN VN1822 OPN
12:00 --:-- KOS-SGN K6838 OPN
12:00 --:-- HAN-SGN VJ137 OPN
12:00 --:-- PQC-SGN VJ338 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
12:05 --:-- SIN-SGN BL110 OPN
12:10 --:-- PVG-SGN CZ6077 OPN
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 OPN
12:10 --:-- FUK-SGN VN351 OPN
12:15 --:-- DAD-SGN **9MWST OPN
12:20 --:-- VCS-SGN 0V8076 OPN
12:20 --:-- PQC-SGN VJ322 OPN
12:20 --:-- CXR-SGN VN1345 OPN
12:35 --:-- VCS-SGN 0V8078 OPN
12:35 --:-- THD-SGN VJ241 OPN
12:45 --:-- HAN-SGN VJ139 OPN
12:50 --:-- SYX-SGN **HYN1689 OPN
12:50 --:-- PQC-SGN BL312 OPN
12:50 --:-- ICN-SGN KE681 OPN
12:50 --:-- UIH-SGN VJ387 OPN
12:50 --:-- DAD-SGN VN7125 OPN
12:55 --:-- KUL-SGN AK526 OPN
13:00 --:-- HGH-NNG-SGN 3U8913 OPN
13:05 --:-- PEN-SGN AK1502 OPN
13:05 --:-- UIH-SGN VN1395 OPN
13:05 --:-- BKK-SGN VN600 OPN
13:10 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
13:10 --:-- PUS-SGN VN423 OPN
13:15 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
13:15 --:-- BKK-SGN VJ802 OPN
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 OPN
13:20 --:-- HUI-SGN BL503 OPN
13:25 --:-- BMV-SGN BL425 OPN
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 OPN
13:30 12:53 DOH-SGN QR970 OPN
13:30 --:-- THD-SGN VJ249 OPN
13:30 13:40 DAD-SGN VN123 OPN
13:30 --:-- ICN-SGN VN409 OPN
13:50 --:-- VII-SGN VJ227 OPN
13:55 --:-- NRT-SGN VN301 OPN
14:00 --:-- KIX-SGN VN321 OPN
14:05 --:-- KUL-SGN VJ826 OPN
14:10 --:-- SIN-SGN TR306 OPN
14:10 --:-- SIN-SGN VJ812 OPN
14:10 --:-- NGO-SGN VN341 OPN
14:15 --:-- UIH-SGN BL449 OPN
14:15 --:-- VII-SGN BL547 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN BL765 OPN
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 OPN
14:20 --:-- MNL-SGN PR597 OPN
14:20 --:-- ICN-SGN VJ863 OPN
14:25 --:-- CAN-SGN CZ373 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
14:25 --:-- SIN-SGN VN650 OPN
14:30 --:-- ICN-SGN VN407 OPN
14:35 --:-- HAN-SGN VJ121 OPN
14:40 --:-- VCS-SGN 0V8058 OPN
14:40 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
14:50 --:-- VCL-SGN BL463 OPN
14:50 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
14:55 --:-- PNH-SGN VN921 OPN
15:00 --:-- HUI-SGN VJ313 OPN
15:00 --:-- KHH-SGN VJ885 OPN
15:05 --:-- SIN-SGN SQ184 OPN
15:10 --:-- SIN-SGN 3K557 OPN
15:10 --:-- RGN-SGN VN942 OPN
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 OPN
15:25 --:-- VCS-SGN 0V8056 OPN
15:25 --:-- KUL-SGN OD561 OPN
15:25 --:-- HAN-SGN VJ191 OPN
15:25 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
15:30 --:-- REP-SGN K6824 OPN
15:30 --:-- BKK-SGN VJ804 OPN
15:30 --:-- HUI-SGN VN1373 OPN
15:40 --:-- KUL-SGN AK522 OPN
15:40 --:-- KUL-SGN MH758 OPN
15:40 --:-- HAN-SGN VJ147 OPN
15:40 --:-- HKT-SGN VJ808 OPN
15:45 --:-- VCS-SGN 0V8066 OPN
15:45 --:-- HAN-SGN BL761 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:45 --:-- MEL-SGN VN780 OPN
16:00 --:-- KMG-SGN MU2585 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
16:05 --:-- BKK-SGN VN604 OPN
16:15 --:-- HAN-SGN VJ141 OPN
16:15 --:-- HAN-SGN VN239 OPN
16:25 --:-- CSX-SGN **HYT9044 OPN
16:30 --:-- HAN-SGN VJ133 OPN
16:30 --:-- TNN-SGN VJ859 OPN
16:40 --:-- DAD-SGN VN7113 OPN
16:40 --:-- DAD-SGN VN7135 OPN
16:45 --:-- CNX-SGN VJ892 OPN
16:45 --:-- PQC-SGN VN1824 OPN
16:45 16:50 HAN-SGN VN243 OPN
16:50 --:-- TPE-SGN CI783 OPN
16:50 --:-- IST-SGN TK170 OPN
16:50 --:-- SYD-SGN VN772 OPN
16:55 --:-- HAN-SGN BL771 OPN
16:55 --:-- KHH-SGN VN583 OPN
17:00 --:-- TBB-SGN BL435 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VJ145 OPN
17:00 --:-- HAN-SGN VJ187 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
17:00 --:-- UIH-SGN VN1397 OPN
17:05 --:-- BKK-SGN BL130 OPN
17:05 --:-- HAN-SGN VJ167 OPN
17:15 --:-- SIN-SGN TR302 OPN
17:15 --:-- HAN-SGN VN247 OPN
17:20 --:-- VCS-SGN 0V8054 OPN
17:20 --:-- FRA-MAA-SGN 3S620 OPN
17:20 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
17:20 --:-- CAN-SGN VN503 OPN
17:25 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
17:25 --:-- PQC-SGN VJ326 OPN
17:25 17:25 THD-SGN VN1271 OPN
17:25 --:-- HKG-SGN VN595 OPN
17:30 --:-- DMK-SGN FD654 OPN
17:40 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
17:45 --:-- DLI-SGN BL351 OPN
17:45 --:-- UIH-SGN BL451 OPN
17:45 --:-- HAN-SGN VN249 OPN
17:50 --:-- VCS-SGN 0V8072 OPN
17:55 --:-- PNH-SGN K6818 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VJ625 OPN
18:00 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
18:00 --:-- CGK-SGN VN630 OPN
18:05 --:-- KUL-SGN MH766 OPN
18:05 --:-- PNH-SGN QR971 OPN
18:05 --:-- SIN-SGN VJ814 OPN
18:10 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
18:10 18:10 PXU-SGN VN1427 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VJ189 OPN
18:15 --:-- RMQ-SGN VJ853 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN253 OPN
18:25 --:-- DAD-SGN BL683 OPN
18:25 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
18:30 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
18:40 --:-- HKG-SGN CX799 OPN
18:40 --:-- SIN-SGN SQ186 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN VJ199 OPN
18:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
18:45 --:-- HUI-SGN VN1375 OPN
18:50 --:-- DLI-SGN VN1383 OPN
18:50 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
18:55 --:-- THD-SGN VJ251 OPN
19:00 --:-- VDH-SGN VJ261 OPN
19:05 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:15 --:-- CXR-SGN VN1347 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VN259 OPN
19:20 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:35 --:-- DXB-SGN EK392 OPN
19:35 --:-- PQC-SGN VN1826 OPN
19:35 --:-- SIN-SGN VN654 OPN
19:40 --:-- DAD-SGN BL689 OPN
19:40 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
19:45 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
19:45 --:-- BWN-SGN BI383 OPN
19:45 --:-- HAN-SGN VN257 OPN
19:45 --:-- REP-SGN VN812 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN BL779 OPN
19:55 --:-- HUI-SGN VJ311 OPN
19:55 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
20:00 --:-- DMK-SGN DD3218 OPN
20:05 --:-- HAN-SGN BL781 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:30 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
20:35 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
20:40 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:40 --:-- THD-SGN VJ245 OPN
20:45 --:-- HAN-SGN VN267 OPN
20:55 --:-- VCL-SGN VJ379 OPN
20:55 --:-- PQC-SGN VN7826 OPN
21:00 --:-- HUI-SGN VJ305 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- SYD-SGN JQ61 OPN
21:05 --:-- BMV-SGN VN1417 OPN
21:10 --:-- DAD-SGN VJ653 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN BL777 OPN
21:15 --:-- HAN-SGN VN269 OPN
21:20 --:-- DAD-SGN BL687 OPN
21:25 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
21:25 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
21:30 --:-- DLI-SGN VJ369 OPN
21:30 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
21:30 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:35 --:-- SIN-SGN VN658 OPN
21:40 --:-- HAN-SGN VJ157 OPN
21:45 --:-- PQC-SGN