Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:50 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A1-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:20 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
05:35 --:-- SGN-HAN VJ136 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-DAD VJ1656 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 OPN
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CNX
06:40 --:-- SGN-PQC BL307 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL746 OPN
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:55 06:40 SGN-VII QH1152 CLS
07:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
07:00 --:-- SGN-THD BL562 OPN
07:00 --:-- SGN-VCL VJ1390 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-RMQ VJ850 G CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-DLI BL344 OPN
07:10 --:-- SGN-HAN VJ188 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-VCA **VNA268 OPN
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 OPN
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 OPN
07:40 --:-- SGN-VDO QH1970 OPN
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G OPN
07:45 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 OPN
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 OPN
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 OPN
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 OPN
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 OPN
08:10 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K OPN
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 OPN
08:25 --:-- SGN-PXU BL440 OPN
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 OPN
08:30 --:-- SGN-HAN BL754 OPN
08:30 --:-- SGN-REP K6809 OPN
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 OPN
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 OPN
08:35 --:-- SGN-HAN VN224 OPN
08:40 --:-- SGN-VCS 0V8065 OPN
08:40 --:-- SGN-CXR VN1344 OPN
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 OPN
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 OPN
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 OPN
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 OPN
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G OPN
09:00 --:-- SGN-TNN VJ858 G OPN
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 OPN
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 OPN
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 OPN
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G OPN
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 OPN
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 OPN
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 OPN
09:20 09:20 SGN-SIN VN651 OPN
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 OPN
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 OPN
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 OPN
09:30 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G OPN
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 OPN
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 OPN
09:35 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K OPN
09:40 --:-- SGN-VCL VJ378 I-J-K OPN
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 OPN
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K OPN
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 OPN
09:55 --:-- SGN-HUI BL502 OPN
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 OPN
09:55 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K OPN
10:00 --:-- SGN-UIH VN1394 OPN
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 OPN
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 OPN
10:05 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 OPN
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K OPN
10:15 --:-- SGN-CRK **CATA101 OPN
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G OPN
10:30 --:-- SGN-VII BL546 OPN
10:30 10:30 SGN-VII VN1264 OPN
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 OPN
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 OPN
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 G OPN
10:40 --:-- SGN-PQC BL313 OPN
10:50 --:-- SGN-VII VJ1220 I-J-K OPN
10:55 --:-- SGN-CGK VN631 OPN
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 OPN
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 OPN
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 OPN
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 OPN
11:10 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K OPN
11:15 --:-- SGN-CRK **CATA202 OPN
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 OPN
11:15 --:-- SGN-CXR VN1340 OPN
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 OPN
11:25 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K OPN
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G OPN
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
11:35 --:-- SGN-VCS 0V8079 OPN
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 OPN
11:35 --:-- SGN-DAD BL670 OPN
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 OPN
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 OPN
11:55 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K OPN
12:00 --:-- SGN-HAN BL764 OPN
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 OPN
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 OPN
12:05 --:-- SGN-HUI VN1372 OPN
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VJ190 I-J-K OPN
12:10 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K OPN
12:10 --:-- SGN-HAN VN7244 OPN
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 OPN
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 OPN
12:15 --:-- SGN-ICN VJ860 G OPN
12:25 --:-- SGN-PQC BL315 OPN
12:25 --:-- SGN-REP K6825 OPN
12:25 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
12:30 --:-- SGN-KHH VJ890 G OPN
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 OPN
12:50 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K OPN
12:55 --:-- SGN-PQC VN1825 OPN
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K OPN
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 OPN
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 OPN
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 OPN
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 OPN
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 OPN
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I1-3 OPN
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-VII BL550 OPN
13:30 --:-- SGN-PQC VJ331 I-J-K OPN
13:30 --:-- SGN-CXR VJ688 I-J-K OPN
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 G OPN
13:40 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
13:50 --:-- SGN-THD QH1172 OPN
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 OPN
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 OPN
14:00 --:-- SGN-VCL BL464 OPN
14:00 --:-- SGN-VDO VN1286 OPN
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 OPN
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 OPN
14:10 --:-- SGN-CXR BL382 OPN
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 OPN
14:25 --:-- SGN-SIN VJ813 G OPN
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 OPN
14:30 --:-- SGN-DAD VN128 OPN
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 OPN
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 OPN
14:45 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K OPN
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 OPN
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 OPN
14:55 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K OPN
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 OPN
15:00 --:-- SGN-DAD VN130 OPN
15:00 --:-- SGN-PQC VN1833 OPN
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 OPN
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K OPN
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 G OPN
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 OPN
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 OPN
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 OPN
15:30 --:-- SGN-CXR VJ614 I-J-K OPN
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 OPN
15:30 --:-- SGN-KUL VN675 OPN
15:35 --:-- SGN-DAD BL680 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 OPN
15:40 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K OPN
15:40 15:40 SGN-VII VN1266 OPN
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 OPN
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 OPN
15:50 --:-- SGN-HAN QH206 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH VJ394 I-J-K OPN
15:55 --:-- SGN-HAN BL772 OPN
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 OPN
16:00 --:-- SGN-CXR BL380 OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-VCL VJ372 I-J-K OPN
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 OPN
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 I8-10 OPN
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K OPN
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 OPN
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 H1-4 OPN
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 OPN
16:20 --:-- SGN-REP VN813 OPN
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 OPN
16:30 --:-- SGN-REP K6821 OPN
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
16:30 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 OPN
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K OPN
16:45 --:-- SGN-UIH BL452 OPN
16:50 --:-- SGN-TPE CI6878 OPN
16:50 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:55 --:-- SGN-DLI 0V8380 OPN
16:55 --:-- SGN-HAN VN258 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 OPN
17:00 --:-- SGN-PQC BL323 OPN
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 OPN
17:05 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K OPN
17:25 --:-- SGN-CSX YG9045 CNX
17:35 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
17:35 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 G OPN
17:35 --:-- SGN-PQC VN1835 OPN
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K OPN
17:45 --:-- SGN-DLI VN1382 OPN
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:55 --:-- SGN-VDH BL516 OPN
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 OPN
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 H8-10 OPN
18:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 --:-- SGN-HAN BL782 OPN
18:05 --:-- SGN-CSX MF8672 J1-4 OPN
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
18:10 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K OPN
18:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
18:15 --:-- SGN-VII BL554 OPN
18:15 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK168 I1-7 OPN
18:30 --:-- SGN-CXR VN1358 OPN
18:35 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
18:35 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:40 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-DAD VN7112 OPN
18:45 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:05 19:05 SGN-HPH VN1194 OPN
19:10 --:-- SGN-THD BL574 OPN
19:10 --:-- SGN-DAD VJ644 I-J-K OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 G1-10 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN BL784 OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN1342 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 OPN
19:35 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
19:40 --:-- SGN-DAD BL688 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:40 --:-- SGN-THD VJ252 I-J-K OPN
19:45 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
20:00 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 H4-6 OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K OPN
20:20 --:-- SGN-HPH BL596 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:45 21:20 SGN-DMK DD3219 H8-10 OPN
20:45 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
20:55 --:-- SGN-SZB TH4164 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:05 --:-- SGN-MEL VN781 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 J1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:20 --:-- SGN-DAD BL690 OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:25 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VN286 OPN
21:35 --:-- SGN-PQC BL329 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 H1-3 OPN
22:05 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:05 --:-- SGN-DAD VN114 OPN
22:15 --:-- SGN-ICN VJ864 I OPN
22:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:45 --:-- SGN-HAN BL790 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:15 --:-- SGN-CDG VN11 OPN
23:45 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 G OPN
00:20 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 G8-10 CLS
01:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
02:35 --:-- SGN-HAN-CAN CZ490 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:05 00:20 THD-SGN VJ247. CLS
00:10 00:37 HAN-SGN VJ177. CLS
00:10 23:55 THD-SGN VJ243. CLS
00:15 00:25 CXR-SGN VJ613. CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 00:53 ICN-SGN VJ861. CLS
00:30 --:-- HPH-SGN BL597 CLS
00:30 00:18 ICN-SGN TW121 CLS
00:35 00:48 DAD-SGN VJ641. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:40 01:11 HAN-SGN VJ179. CLS
00:45 02:00 HKG-SGN HX538 CLS
00:45 01:51 CXR-SGN VJ615. CLS
01:00 01:10 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:05 01:40 CXR-SGN VJ691. CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CLS
01:55 03:19 VII-SGN VJ223. CLS
02:00 02:20 ICN-SGN OZ391 CLS
02:00 02:22 HUI-SGN VJ315. CLS
02:30 --:-- CXR-SGN VN9431 CLS
05:15 05:08 HKG-SGN LD561 CLS
05:20 --:-- CXR-SGN VN9347 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL79 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN1341 CNX
07:15 06:30 DOH-SGN QR972 CLS
07:20 --:-- PQC-SGN VN9360 OPN
07:35 --:-- CXR-SGN BL393 CLS
07:35 --:-- CDG-SGN VN10 OPN
07:40 07:19 PQC-SGN VJ328 CLS
07:55 --:-- HAN-SGN BL747 OPN
07:55 --:-- PNH-SGN K6812 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
08:00 --:-- VKG-SGN 0V8002 OPN
08:00 07:47 JHB-SGN AK1490 OPN
08:00 07:48 HAN-SGN VJ123 OPN
08:05 --:-- DLI-SGN VJ361 OPN
08:10 --:-- VII-SGN