Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-HAN VJ190. I-J-K CLS
01:05 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-TPE VJ840. H CLS
01:45 --:-- SGN-YNY VJ2534. H CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CLS
02:35 --:-- SGN-ICN VJ862. H CLS
03:00 06:00 SGN-XSP **VHPFV CLS
05:15 --:-- SGN-DAD VJ626 I-J-K CLS
05:20 --:-- SGN-HPH BL510 CLS
05:40 --:-- SGN-HAN BL780 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:45 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
05:50 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CNX
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
06:00 --:-- SGN-CGK 8F781 CNX
06:00 --:-- SGN-PQC BL261 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL580 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:15 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:15 --:-- SGN-HUI VN1823 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL486 CLS
06:20 --:-- SGN-HUI BL570 CLS
06:25 --:-- SGN-HKG CX772 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:30 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:30 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL782 CLS
06:55 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
07:00 --:-- SGN-DAD BL582 CLS
07:00 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:00 --:-- SGN-UIH VJ380 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL655 CLS
07:15 --:-- SGN-CGK FX5194 CLS
07:15 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
07:25 --:-- SGN-KHH VJ886 E CLS
07:30 --:-- SGN-BKK ##TVJ1017 CLS
07:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
07:35 --:-- SGN-VCL BL228 CLS
07:40 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
07:45 --:-- SGN-TNN VJ858 E CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-XMN MF8006 H1-H4 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VJ134 I-J-K CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:10 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:10 --:-- SGN-DAD VJ646 I-J-K CLS
08:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
08:25 --:-- SGN-HKT VJ809 E CLS
08:25 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
08:30 --:-- SGN-CDG AF253 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:35 --:-- SGN-KUL AK521 G7-9 CLS
08:35 --:-- SGN-BKK VJ801 E CLS
08:45 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:50 --:-- SGN-JHB AK1491 G4-6 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 H5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-PXU BL256 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN TR305 H8-10 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-DOH QR973 F5-10 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ246 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 E CLS
09:00 11:45 SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:10 --:-- SGN-ICN KE396 OPN
09:10 --:-- SGN-PEN KE8341 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:15 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:15 --:-- SGN-TBB BL326 CLS
09:15 11:05 SGN-PXU VN1426 CLS
09:25 --:-- SGN-HAN BL784 CLS
09:25 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VJ152 I-J-K CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 E CLS
09:30 09:00 SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:40 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD651 G1-3 CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 F2-4 CLS
09:50 --:-- SGN-REP K6809 OPN
09:50 --:-- SGN-KHH VN582 CLS
09:55 --:-- SGN-VII BL522 CLS
10:00 11:25 SGN-HAN VJ158 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:00 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
10:15 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
10:20 --:-- SGN-KUL OD564 CNX
10:20 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
10:25 --:-- SGN-BMV BL562 CLS
10:25 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 E CLS
10:35 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:40 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:50 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
10:55 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-KIX **N607CV OPN
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:05 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K CLS
11:10 --:-- SGN-HUI VN1372 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:15 --:-- SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:15 --:-- SGN-BKK VJ803 E CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 F1-F4 CLS
11:25 --:-- SGN-DAD BL586 CLS
11:30 --:-- SGN-DLI BL354 CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:30 --:-- SGN-CXR VN1344R CLS
11:35 --:-- SGN-BKK VN605 CLS
11:40 --:-- SGN-CNX VJ891 E CLS
11:45 --:-- SGN-HPH VJ288 I-J-K CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
12:00 --:-- SGN-SZB **TBJ18 CLS
12:00 --:-- SGN-BKK BL663 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-ICN OZ732 H1-10 CLS
12:05 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:20 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
12:25 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
12:30 --:-- SGN-HAN BL786 CLS
12:30 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:30 --:-- SGN-DAD VN124 CLS
12:35 --:-- SGN-UIH VN1396 CLS
12:40 --:-- SGN-KUL AK529 G1-3 CLS
12:40 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
12:45 --:-- SGN-DAD BL590 CLS
12:50 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:55 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
12:55 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
12:55 13:35 SGN-HPH VN1188 CLS
12:55 --:-- SGN-PQC VN1831 CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:00 15:40 SGN-HAN VN7284 CLS
13:05 --:-- SGN-UIH BL252 CLS
13:10 --:-- SGN-HAN CI6880 CLS
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 G4-6 CLS
13:30 --:-- SGN-PEN AK1503 G7-9 CLS
13:30 --:-- SGN-HAN BL798 CLS
13:30 --:-- SGN-CXR VJ606 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-TPE VJ842 E CLS
13:30 --:-- SGN-CXR VN1945 CLS
13:50 --:-- SGN-VCL VJ372 I-J-K CLS
13:50 --:-- SGN-SIN VJ813 E CLS
13:50 13:45 SGN-DAD VN126 CLS
13:55 --:-- SGN-NNG 3U8914 H1-H4 CLS
13:55 --:-- SGN-PQC BL267 CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K CLS
14:00 14:45 SGN-CXR BL364 CLS
14:00 --:-- SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:00 --:-- SGN-CXR VN7345 CLS
14:05 --:-- SGN-DOH QR8969 CLS
14:05 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K CLS
14:05 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
14:15 --:-- SGN-HAN BL800 CLS
14:15 --:-- SGN-HAN BL802 CNX
14:25 --:-- SGN-CXR VN7342 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 17:15 SGN-THD VN1270 OPN
14:30 14:45 SGN-SIN VN655 CLS
14:35 14:35 SGN-HAN VN246 CLS
14:45 18:20 SGN-HAN BL796 OPN
14:50 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
14:50 15:55 SGN-DAD VN128 CLS
14:55 --:-- SGN-PNH QR970 E1-3 CLS
14:55 --:-- SGN-SIN TR307 H5-7 CLS
15:00 --:-- SGN-SZB **VPCHL CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:05 --:-- SGN-HKG VJ876 E CLS
15:05 --:-- SGN-DAD VN130 CLS
15:05 --:-- SGN-KUL VN675 CLS
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
15:15 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:15 16:55 SGN-CXR VJ696 I-J-K OPN
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-MNL PR598 CLS
15:30 --:-- SGN-ICN VN406 CLS
15:35 --:-- SGN-SIN 3K558 H8-10 CLS
15:35 --:-- SGN-PQC VJ329 I-J-K CLS
15:35 17:00 SGN-DAD VN134 OPN
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:45 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:45 --:-- SGN-CXR VJ616 I-J-K CLS
15:45 17:40 SGN-HUI VN1374 OPN
15:50 --:-- SGN-UIH BL254 CLS
15:50 --:-- SGN-DMK FD655 G1-3 CLS
15:50 --:-- SGN-DAD VJ656 I-J-K CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
15:55 --:-- SGN-SIN SQ183 CLS
15:55 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
15:55 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
16:00 --:-- SGN-REP K6821 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:05 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:20 --:-- SGN-KUL AK523 G8-10 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC BL271 CNX
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 F1-F4 CLS
16:20 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:25 --:-- SGN-TPE VN570 OPN
16:25 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:30 --:-- SGN-CXR VN9360 CLS
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:55 18:10 SGN-DAD VN132 OPN
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 CLS
17:00 --:-- SGN-DLI BL358 CLS
17:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN258 CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 CLS
17:00 --:-- SGN-CXR VN9356 CLS
17:05 --:-- SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
17:10 --:-- SGN-VDH BL352 CLS
17:20 --:-- SGN-SIN TR303 H8-10 OPN
17:20 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K OPN
17:30 19:35 SGN-DOH QR8973 OPN
17:40 18:30 SGN-BKK VJ805 E OPN
17:45 --:-- SGN-TPE CI784 OPN
17:45 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K OPN
17:50 --:-- SGN-PQC VN1829 OPN
17:50 --:-- SGN-KHH VN580 OPN
17:55 --:-- SGN-HUI VJ312 I-J-K OPN
17:55 --:-- SGN-CSX YG9045 OPN
18:00 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 OPN
18:05 20:10 SGN-BMV VN1416 OPN
18:10 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
18:15 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
18:30 --:-- SGN-PNH K6813 OPN
18:30 19:10 SGN-DAD VN136 OPN
18:40 19:20 SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:40 --:-- SGN-DAD VJ640 I-J-K OPN
18:50 19:30 SGN-CXR VN1350 OPN
18:55 19:35 SGN-HPH BL518 OPN
19:00 19:40 SGN-DAD VJ652 I-J-K OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:15 --:-- SGN-VII BL528 OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 E1-8 OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 20:15 SGN-HUI VN1378 OPN
19:35 21:15 SGN-HAN BL806 OPN
19:35 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:40 --:-- SGN-HAN BL812 OPN
19:40 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
19:45 --:-- SGN-HAN VJ174 I-J-K OPN
19:45 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K OPN
19:55 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-BWN BI384 H1-4 OPN
20:00 20:20 SGN-PQC BL273 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:05 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
20:05 20:25 SGN-DAD VN140 OPN
20:20 --:-- SGN-HAN VJ166 I-J-K OPN
20:20 22:30 SGN-DLI VN1382 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 F1-3 OPN
20:50 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:50 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:00 21:15 SGN-HAN VN284 OPN
21:00 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:10 --:-- SGN-KUL AK525 F5-7 OPN
21:15 23:40 SGN-HAN BL804 OPN
21:30 --:-- SGN-IST TK166 G1-7 OPN
21:30 21:30 SGN-MEL VN781 OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 F8-10 OPN
21:40 --:-- SGN-SIN 3K552 E1-3 OPN
21:50 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
22:00 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
22:05 --:-- SGN-MNL 5J754 CNX
22:10 --:-- SGN-HAN BL814 OPN
22:20 --:-- SGN-ICN VJ864 G OPN
22:30 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
22:35 --:-- SGN-SYD JQ62 H5-10 OPN
22:35 --:-- SGN-ICN TW122 H1-H4 OPN
22:40 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K OPN
22:40 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL612 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN BL816 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
22:50 01:35 SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
22:50 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-FRA VN31 OPN
23:25 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:30 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:45 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 E OPN
00:00 --:-- SGN-AUH EY976 CLS
00:00 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:05 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 F1-10 CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:50 --:-- SGN-TPE B7030 G1-8 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 E1-4 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CLS
02:35 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:40 05:10 SGN-HKG CV464 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 00:03 THD-SGN VJ251. CLS
00:10 00:21 DAD-SGN VJ641. CLS
00:10 00:08 DAD-SGN VJ643. CLS
00:20 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:35 --:-- HAN-SGN RH320 CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:55 01:16 CXR-SGN VJ691. CLS
01:40 01:40 DYG-SGN VJ2553. CLS
01:55 02:01 HUI-SGN VJ315. CLS
03:55 03:58 LUX-SGN CV756 CLS
04:25 04:15 DLI-SGN VJ367. CLS
05:00 --:-- SZX-SGN 8F781 CNX
05:10 05:19 HKG-SGN LD561 CLS
05:15 --:-- HND-SGN JL79 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL613 CLS
05:35 --:-- CAN-SGN FX5194 CLS
06:00 05:42 CXR-SGN VJ601 CLS
06:10 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
06:30 --:-- CDG-SGN AF258 CLS
06:50 06:33 CXR-SGN VJ603 CLS
07:00 --:-- FRA-SGN VN30 CLS
07:10 --:-- SIN-SGN KE395 CNX
07:10 --:-- ICN-SGN KE8341 CLS
07:25 07:10 DAD-SGN VJ649 CLS
07:30 07:31 DOH-SGN QR972 CLS
07:30 07:20 HAN-SGN VJ155 CLS
07:35 07:26 DAD-SGN VJ647 CLS
07:40 07:28 HAN-SGN VJ123 CLS
07:45 07:40 HAN-SGN VJ121 CLS
07:50 --:-- PNH-SGN K6812 CLS
07:55 --:-- CXR-SGN VN7351 CLS
08:00 07:45 DLI-SGN VJ361 CLS
08:00 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:05 07:50 KUL-SGN AK520 CLS
08:10 07:51 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 08:03 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 07:58 SIN-SGN TR304 CLS
08:20 08:04 JHB-SGN AK1490 CLS
08:20 --:-- HAN-SGN BL781 CLS
08:25 08:02 CXR-SGN VJ617 CLS
08:30 --:-- VCS-SGN 0V8050 CNX
08:30 08:25 DAD-SGN VJ633 CLS
08:40 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN BL789 CLS
08:45 --:-- PQC-SGN BL260 CLS
08:55 08:53 HAN-SGN VJ153 CLS
09:05 09:08 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 09:25 BKK-SGN TG550 CLS
09:05 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
09:10 09:03 HAN-SGN VJ125 CLS
09:10 09:28 TPE-SGN VJ841 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 09:06 DMK-SGN FD650 CLS
09:15 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
09:25 --:-- KUL-SGN OD563 CNX
09:25 09:32 TBB-SGN VJ207 CLS
09:30 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:35 09:19 HKG-SGN VN599 CLS
09:40 09:25 HAN-SGN VJ197 CLS
09:45 09:46 TPE-SGN BR395 CLS
09:45 09:32 UIH-SGN VJ381 CLS
09:50 --:-- HPH-SGN BL511 CLS
09:50 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
09:50 09:25 HUI-SGN VN1371 CLS
10:00 09:53 KUL-SGN MH750 CLS
10:00 10:01 ICN-SGN VJ865 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:15 11:08 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
10:20 10:02 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:20 10:05 THD-SGN VJ241 CLS
10:20 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:30 13:12 TPE-SGN CI6879 CLS
10:30 10:10 CXR-SGN VJ613 CLS
10:40 11:10 HPH-SGN VJ273 CLS
10:45 10:52 PQC-SGN VJ320 CLS
10:45 --:-- VII-SGN VN1263 CLS
10:50 --:-- VCL-SGN BL229 CLS
10:50 --:-- HAN-SGN BL787 CLS
10:50 10:52 HAN-SGN VJ183 CLS
10:50 --:-- CXR-SGN VN1344R CLS
10:55 --:-- THD-SGN BL487 CLS
10:55 11:17 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:05 10:36 ICN-SGN OZ731 CLS
11:10 11:09 DAD-SGN VJ631 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:15 10:56 VDH-SGN VN1401 CLS
11:30 11:40 DAD-SGN VJ645 CLS
11:30 --:-- UIH-SGN VN1395 CLS
11:30 --:-- DAD-CXR-SGN VN1945 CLS
11:35 --:-- VCS-SGN 0V8052 CLS
11:40 11:58 TPE-SGN BR391 CLS
11:40 11:06 KOS-SGN K6838 CLS
11:50 11:40 HAN-SGN VJ133 CLS
11:50 11:30 HPH-SGN VN1181 CLS
11:55 --:-- PXU-SGN BL257 CLS
11:55 15:30 CXR-SGN VN1345 CLS
12:00 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:05 --:-- SIN-SGN BL656 CLS
12:10 12:11 KUL-SGN AK528 CLS
12:10 --:-- TBB-SGN BL327 CLS
12:10 14:00 PXU-SGN VN1427 CLS
12:10 --:-- HAN-SGN VN227 CLS
12:15 --:-- PQC-SGN VN1824 CLS
12:20 --:-- VCS-SGN 0V8076 CLS
12:25 12:15 DOH-SGN QR8968 CLS
12:40 --:-- ICN-SGN KE681 CLS
12:40 12:30 PQC-SGN VJ322 CLS
12:45 --:-- VCS-SGN 0V8078 CLS
12:50 --:-- BMV-SGN BL563 CLS
12:50 13:08 HAN-SGN VJ173 CLS
12:55 13:05 KUL-SGN AK526 CLS
12:55 12:58 DAD-SGN VJ629 CLS
13:00 12:48 NNG-SGN 3U8913 CLS
13:00 13:31 PEN-SGN AK1502 CLS
13:00 13:14 BKK-SGN VJ802 CLS
13:00 13:00 PUS-SGN VN423 CLS
13:00 --:-- BKK-SGN VN600 CLS
13:10 --:-- HUI-SGN BL571 CLS
13:15 13:30 UIH-SGN VJ387 CLS
13:15 12:45 DAD-SGN VN121 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 CLS
13:20 13:05 VCL-SGN VJ371 CLS
13:25 --:-- ICN-SGN VN409 CLS
13:30 14:00 SZX-SGN CZ8465 CLS
13:30 13:25 THD-SGN VJ245 CLS
13:30 --:-- NRT-SGN VN301 CLS
13:35 13:15 HUI-SGN VJ303 CLS
13:40 --:-- NGO-SGN VN341 CLS
13:45 --:-- DLI-SGN BL355 CLS
13:45 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
13:50 14:30 YNY-SGN VJ2535 CLS
13:55 14:00 DOH-SGN QR970 CLS
13:55 --:-- KIX-SGN VN321 CLS
14:05 --:-- HAN-SGN BL785 CLS
14:05 16:02 REP-SGN K6808 CLS
14:05 13:45 HKT-SGN VJ808 CLS
14:05 14:21 KUL-SGN VJ826 CLS
14:10 14:13 SIN-SGN VJ812 CLS
14:15 --:-- VII-SGN BL523 CLS
14:15 13:56 SIN-SGN TR306 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN VN233 CLS
14:20 --:-- SIN-SGN VN650 CLS
14:30 15:10 CAN-SGN CZ373 CLS
14:30 14:11 MNL-SGN PR597 CLS
14:40 14:38 SIN-SGN SQ184 CLS
14:40 14:20 VII-SGN VJ213 CLS
14:45 14:18 HUI-SGN VN1373 CLS
14:50 --:-- VCS-SGN 0V8058 CLS
14:50 --:-- VII-SGN VN1265 CLS
14:55 14:48 SIN-SGN 3K557 CLS
14:55 15:00 ICN-SGN VJ863 CLS
14:55 14:30 KHH-SGN VJ885 CLS
15:00 --:-- RGN-SGN VN942 CLS
15:05 16:10 REP-SGN K6824 CLS
15:05 --:-- PNH-SGN VN921 CLS
15:10 15:25 VII-SGN VJ225 CLS
15:10 15:12 HPH-SGN VN1187 CLS
15:15 15:02 TNN-SGN VJ859 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 CLS
15:20 15:08 DMK-SGN FD654 CLS
15:20 15:09 BKK-SGN VJ804 CLS
15:25 15:29 KUL-SGN OD561 CLS
15:30 --:-- VCS-SGN 0V8056 CLS
15:35 15:50 CXR-SGN VN1347 CLS
15:40 15:28 KUL-SGN MH758 CLS
15:40 16:15 UIH-SGN VN1397 CLS
15:45 --:-- PQC-SGN VN1830 CLS
15:50 16:03 KUL-SGN AK522 CLS
15:55 --:-- VCS-SGN 0V8066 CLS
16:00 --:-- UIH-SGN BL253 CLS
16:00 --:-- BKK-SGN BL664 CLS
16:00 --:-- SYD-SGN VN772 CLS
16:00 --:-- MEL-SGN VN780 CLS
16:05 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
16:05 --:-- BKK-SGN VN604 CLS
16:10 --:-- HAN-SGN VN239 CLS
16:15 16:40 HPH-SGN VJ289 CLS
16:20 16:43 HAN-SGN VJ129 CLS
16:25 --:-- CSX-SGN YG9044 OPN
16:30 16:34 CNX-SGN VJ892 CLS
16:40 16:46 SIN-SGN TR302 CLS
16:45 16:40 TPE-SGN CI783 CLS
16:50 --:-- KHH-SGN VN583 CLS
16:55 16:55 HAN-SGN VN243 CLS
17:00 17:09 HKG-SGN VN595 CLS
17:05 --:-- CAN-SGN VN503 CLS
17:10 17:30 VCL-SGN VJ373 OPN
17:15 --:-- HAN-SGN VN247 CLS
17:15 --:-- CGK-SGN VN630 CLS
17:25 --:-- HAN-SGN BL797 CLS
17:25 17:28 HPH-SGN VJ277 CLS
17:25 --:-- DAD-SGN VN129 CLS
17:35 --:-- VCS-SGN 0V8054 CLS
17:45 18:10 HAN-SGN VJ191 OPN
17:45 18:25 HPH-SGN VN1189 OPN
17:50 --:-- DAD-SGN BL587 OPN
17:50 17:40 PQC-SGN VJ326 OPN
17:55 17:50 HKG-SGN CX799 OPN
17:55 --:-- PNH-SGN K6818 OPN
18:00 --:-- VCS-SGN 0V8072 OPN
18:05 17:50 HAN-SGN VN249 OPN
18:10 --:-- PQC-SGN VJ328 OPN
18:15 --:-- PNH-SGN QR971 OPN
18:15 18:48 RMQ-SGN VJ853 OPN
18:15 --:-- HAN-SGN VN253 OPN
18:20 19:09 DOH-SGN QR8972 OPN
18:25 --:-- PVG-SGN VN523 OPN
18:35 18:30 SIN-SGN SQ186 OPN
18:35 19:40 DAD-SGN VN131 OPN
18:40 --:-- UIH-SGN BL255 OPN
18:45 18:48 KUL-SGN MH766 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN VJ127 OPN
18:45 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
18:45 --:-- PQC-SGN VN1826 OPN
18:45 --:-- HAN-SGN VN257 OPN
19:00 --:-- SIN-SGN VJ814 OPN
19:05 --:-- DLI-SGN BL359 OPN
19:05 --:-- HAN-SGN BL807 CNX
19:10 --:-- PQC-SGN BL270 CNX
19:10 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
19:10 21:55 THD-SGN VN1271 OPN
19:15 19:04 BWN-SGN BI383 OPN
19:15 --:-- HAN-SGN VN259 OPN
19:20 --:-- VCL-SGN VJ375 OPN
19:20 21:15 HUI-SGN VN1375 OPN
19:30 --:-- VDH-SGN VJ261 OPN
19:30 19:30 DAD-SGN VN7135 OPN
19:30 --:-- REP-SGN VN812 OPN
19:35 --:-- NRT-SGN VN303 OPN
19:40 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
19:40 19:55 SIN-SGN VN654 OPN
19:45 --:-- BKK-SGN TG556 OPN
19:50 --:-- HAN-SGN VJ141 OPN
20:00 --:-- DMK-SGN DD3218 OPN
20:00 19:31 DXB-SGN EK392 OPN
20:00 --:-- IST-HAN-SGN TK166 OPN
20:15 --:-- HAN-SGN VN263 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
20:40 --:-- KUL-SGN AK524 OPN
20:40 --:-- PQC-SGN VN1828 OPN
20:45 20:45 HAN-SGN BL805 OPN
20:45 22:50 BMV-SGN VN1417 OPN
20:50 20:35 PQC-SGN BL266 OPN
20:55 --:-- PEN-SGN LD562 OPN
21:00 --:-- SIN-SGN 3K551 OPN
21:00 --:-- VDH-SGN BL353 OPN
21:00 --:-- KUL-SGN VN674 OPN
21:05 --:-- DMK-SGN FD658 OPN
21:05 --:-- SYD-SGN JQ61 OPN
21:10 --:-- NRT-SGN NH831 OPN
21:10 --:-- BKK-SGN VN602 OPN
21:15 --:-- HUI-SGN VJ309 OPN
21:20 --:-- MNL-SGN 5J753 CNX
21:20 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
21:25 --:-- TPE-SGN VJ843 OPN
21:35 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
21:35 21:25 ICN-SGN TW121 OPN
21:35 --:-- SIN-SGN VN658 OPN
21:40 --:-- ICN-SGN KE683 OPN
21:45 22:20 CXR-SGN VN1351 OPN
21:45 21:45 HAN-SGN VN269 OPN
21:50 --:-- CAN-SGN CZ367 OPN
21:55 --:-- DAD-SGN VJ643 OPN
21:55 --:-- HKG-SGN VJ877 OPN
22:00 --:-- TPE-SGN B7029 OPN
22:00 22:39 NRT-SGN JL759 OPN
22:00 --:-- XMN-SGN MF8005 OPN
22:00 --:-- PXU-SGN VJ397 OPN
22:05 22:45 DAD-SGN VN141 OPN
22:10 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
22:10 22:10 HAN-SGN BL801 OPN
22:10 --:-- HAN-SGN BL811 OPN
22:10 --:-- PNH-SGN K6816 OPN
22:15 --:-- THD-SGN VJ243 OPN
22:15 --:-- BKK-SGN VJ806 OPN
22:15 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
22:15 --:-- HAN-SGN VN279 OPN
22:25 --:-- DLI-SGN 0V8381 OPN
22:30 --:-- BMV-SGN VJ357 OPN
22:40 --:-- ICN-SGN OZ735 OPN
22:40 00:49 DLI-SGN VN1383 OPN
22:45 23:00 PQC-SGN BL272 OPN
22:45 --:-- REP-SGN VN814 OPN
22:55 --:-- ICN-SGN KE685 OPN
23:00 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
23:05 23:05 HAN-SGN BL809 OPN
23:05 23:50 HUI-SGN VN1379 OPN
23:10 --:-- HAN-SGN VN285 OPN
23:15 00:10 HAN-SGN VN7225 OPN
23:20 --:-- HUI-SGN VJ307 OPN
23:30 --:-- VII-SGN BL529 OPN
23:30 --:-- NRT-SGN NH833 OPN
23:30 --:-- CXR-SGN VJ607 OPN
23:55 --:-- HAN-SGN VJ189 OPN
23:55 --:-- CXR-SGN VJ695 OPN
00:10 --:-- HKG-SGN CX721 CLS
00:40 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
01:00 01:10 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CLS
01:35 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
02:55 --:-- HKG-SGN HX538 CLS