Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-PEK CZ6042 CLS
00:10 --:-- SGN-ICN OZ736 H1-10 CLS
00:15 --:-- SGN-HAN VJ116. I-J-K CLS
00:25 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:25 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
00:50 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:10 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:35 --:-- SGN-MNL Z2295 G8-10 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:55 --:-- SGN-TPE B7030 A6-10 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-CAN CZ6090 CNX
02:25 --:-- SGN-TPE VN572 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
03:30 --:-- SGN-ICN OZ392 CLS
04:45 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:15 --:-- SGN-DWC VN9883 CNX
05:30 --:-- SGN-HAN BL744 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VJ120 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-DAD VJ652 I-J-K CLS
05:40 --:-- SGN-HPH BL584 CLS
05:40 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:40 --:-- SGN-DAD VJ1638 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:50 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VCS 0V8051 CLS
05:55 --:-- SGN-CAH 0V8061 CLS
05:55 --:-- SGN-DLI VJ360 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-VCS 0V8065 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL305 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL662 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN QH202 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-UIH QH1122 CLS
06:10 --:-- SGN-DAD VJ622 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VJ384 I-J-K CLS
06:15 --:-- SGN-UIH VN1392 CLS
06:20 --:-- SGN-THD BL564 CLS
06:20 --:-- SGN-HAN BL748 CLS
06:20 --:-- SGN-PEN LD561 CLS
06:20 --:-- SGN-VCL VJ370 I-J-K CLS
06:20 --:-- SGN-DLI VN1380 CLS
06:25 --:-- SGN-VII VN1262 CLS
06:25 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:30 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN212 CLS
06:40 --:-- SGN-HPH BL582 CLS
06:40 --:-- SGN-HAN BL750 CLS
06:45 --:-- SGN-HAN VJ122 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-DLI BL344 CLS
07:00 --:-- SGN-VII VJ212 I-J-K CLS
07:00 --:-- SGN-PQC VN1821 CLS
07:00 --:-- SGN-HAN VN216 CLS
07:01 13:00 SGN-HKG **N7777N CLS
07:05 --:-- SGN-HAN VJ1198 I-J-K CLS
07:10 --:-- SGN-SIN BL111 CLS
07:10 --:-- SGN-CXR VJ602 I-J-K CLS
07:30 --:-- SGN-NRT NH834 CLS
07:30 --:-- SGN-HAN VN218 CLS
07:35 --:-- SGN-DAD BL678 CLS
07:40 --:-- SGN-KHH VJ886 G CLS
07:55 --:-- SGN-XMN MF8006 J1-4 CLS
08:00 --:-- SGN-CAN CZ368 CLS
08:00 --:-- SGN-NRT JL750 CLS
08:00 --:-- SGN-DAD VN112 CLS
08:00 --:-- SGN-VCL VN1460 CLS
08:00 --:-- SGN-HAN VN220 CLS
08:15 --:-- SGN-ICN KE686 CLS
08:30 --:-- SGN-JHB AK1491 I1-3 CLS
08:30 --:-- SGN-PXU BL440 CLS
08:30 --:-- SGN-REP K6809 CLS
08:30 --:-- SGN-PNH K6819 CLS
08:30 --:-- SGN-KOS K6839 CLS
08:30 --:-- SGN-HAN VN224 CLS
08:40 --:-- SGN-BKK VN601 CLS
08:55 --:-- SGN-SIN 3K556 J5-7 CLS
08:55 --:-- SGN-DOH QR973 H5-10 CLS
08:55 --:-- SGN-CXR VN1344 CLS
09:00 --:-- SGN-TBB **AUSCAL2 CLS
09:00 --:-- SGN-VCS 0V8053 CLS
09:00 --:-- SGN-THD VJ244 I-J-K CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VJ811 G CLS
09:00 --:-- SGN-PQC VN1823 CLS
09:00 --:-- SGN-HAN VN226 CLS
09:00 --:-- SGN-SIN VN651 CLS
09:10 --:-- SGN-SIN TR305 J8-10 CLS
09:15 --:-- SGN-BKK VJ801 G CLS
09:15 --:-- SGN-PVG VN522 CLS
09:20 --:-- SGN-HAN BL756 CLS
09:20 --:-- SGN-ICN VN404 CLS
09:20 --:-- SGN-RGN VN943 CLS
09:25 --:-- SGN-VCS 0V8055 CLS
09:25 --:-- SGN-KUL AK521 I4-6 CLS
09:30 --:-- SGN-KUL VJ825 G CLS
09:30 --:-- SGN-DAD VN116 CLS
09:30 --:-- SGN-HAN VN228 CLS
09:35 --:-- SGN-MNL PR592 CLS
09:35 --:-- SGN-CXR VJ610 I-J-K CLS
09:35 --:-- SGN-TNN VJ858 G CLS
09:40 --:-- SGN-PQC VJ339 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-VCS 0V8077 CLS
09:45 --:-- SGN-DMK FD657 I7-9 CLS
09:45 --:-- SGN-PQC VJ323 I-J-K CLS
09:45 --:-- SGN-DAD VJ636 I-J-K CLS
09:50 --:-- SGN-DMK DD3211 H2-4 CLS
09:55 --:-- SGN-HAN QH204 CLS
10:00 --:-- SGN-TBB **AUSCAL2. OPN
10:00 --:-- SGN-HUI BL502 CLS
10:00 --:-- SGN-VII BL546 CLS
10:00 --:-- SGN-UIH VJ386 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VJ634 I-J-K CLS
10:00 --:-- SGN-DAD VN120 CLS
10:00 --:-- SGN-HAN VN230 CLS
10:05 --:-- SGN-BKK TG551 CLS
10:05 --:-- SGN-UIH VN1394 CLS
10:05 --:-- SGN-CAN VN502 CLS
10:10 --:-- SGN-VCS 0V8079 CLS
10:10 --:-- SGN-HPH VJ276 I-J-K CLS
10:25 --:-- SGN-RMQ VJ852 G CLS
10:30 --:-- SGN-VII VN1264 CLS
10:30 --:-- SGN-HKG VN594 CLS
10:35 --:-- SGN-KUL AK529 I1-3 CLS
10:35 --:-- SGN-HKT VJ809 G CLS
10:35 --:-- SGN-CGK VN631 CLS
10:45 --:-- SGN-PQC BL313 CLS
10:50 --:-- SGN-ALA ##DV454 K7-10 CLS
11:00 --:-- SGN-BMV BL424 CLS
11:00 --:-- SGN-TPE CI782 CLS
11:00 --:-- SGN-KUL MH751 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VJ140 I-J-K CLS
11:00 --:-- SGN-HPH VN1186 CLS
11:00 --:-- SGN-HAN VN232 CLS
11:10 --:-- SGN-SVO SU293 CLS
11:15 --:-- SGN-HKG CX766 CLS
11:20 --:-- SGN-RMQ AE1858 H1-4 CLS
11:20 --:-- SGN-CXR VJ618 I-J-K CLS
11:25 12:00 SGN-CXR VJ698 I-J-K CLS
11:25 11:50 SGN-CXR VN1340 CLS
11:30 --:-- SGN-BKK VJ803 G CLS
11:30 --:-- SGN-DAD VN122 CLS
11:35 --:-- SGN-VCL BL462 CLS
11:35 --:-- SGN-VDH BL516 CLS
11:50 --:-- SGN-PQC BL315 CLS
11:55 --:-- SGN-CAN CZ3070 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN1372 CNX
11:55 11:55 SGN-BKK VN605 CLS
11:55 --:-- SGN-HUI VN7370 CLS
12:00 --:-- SGN-PKZ QV516 CLS
12:00 --:-- SGN-HAN VN236 CLS
12:05 --:-- SGN-DAD BL674 CLS
12:05 --:-- SGN-HAN BL764 CLS
12:10 --:-- SGN-ICN OZ732 J1-10 CLS
12:10 --:-- SGN-HUI VJ304 I-J-K CLS
12:15 --:-- SGN-VCS 0V8059 CLS
12:15 --:-- SGN-SIN SQ177 CLS
12:15 --:-- SGN-DAD VJ624 I-J-K CLS
12:15 --:-- SGN-ICN VJ860 G CLS
12:25 --:-- SGN-REP K6825 CLS
12:25 --:-- SGN-HPH VJ282 I-J-K CLS
12:30 --:-- SGN-THD VN1270 CLS
12:40 --:-- SGN-DAD VJ674 I-J-K CLS
12:45 --:-- SGN-TPE BR392 CLS
12:50 --:-- SGN-SIN VJ813 G CLS
12:55 --:-- SGN-PQC VN1825 CLS
13:00 --:-- SGN-VCS 0V8057 CLS
13:00 --:-- SGN-DAD VJ638 I-J-K CLS
13:00 --:-- SGN-HAN VN238 CLS
13:10 --:-- SGN-BKK BL131 CLS
13:10 --:-- SGN-PVG CZ6078 CLS
13:10 --:-- SGN-PNH K6817 CLS
13:20 --:-- SGN-VCS 0V8067 CLS
13:25 --:-- SGN-KUL AK527 I1-3 CLS
13:25 --:-- SGN-HAN VJ142 I-J-K CLS
13:25 --:-- SGN-CXR VJ604 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-PQC VJ331 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-CXR VJ688 I-J-K CLS
13:30 --:-- SGN-DAD VN126 CLS
13:35 --:-- SGN-TPE VJ842 G CLS
13:55 --:-- SGN-ICN KE682 CLS
13:55 --:-- SGN-HUI VJ306 I-J-K CLS
13:55 --:-- SGN-PXU VN1426 CLS
14:00 --:-- SGN-VDO VN1286 CLS
14:00 --:-- SGN-HAN VN242 CLS
14:00 --:-- SGN-DLI VN9370 CLS
14:05 --:-- SGN-TBB BL434 CLS
14:10 --:-- SGN-CXR BL380 CLS
14:10 --:-- SGN-SIN VN655 CLS
14:30 --:-- SGN-SZX CZ8466 CLS
14:30 --:-- SGN-HAN VJ146 I-J-K CLS
14:30 --:-- SGN-HAN VN246 CLS
14:40 --:-- SGN-PNH QR970 G1-3 CLS
14:50 --:-- SGN-SIN TR307 J5-7 CLS
14:55 --:-- SGN-CXR BL382 CLS
14:55 --:-- SGN-UIH BL450 CLS
14:55 15:25 SGN-DAD VJ654 I-J-K CLS
15:00 --:-- SGN-HAN BL770 CLS
15:00 --:-- SGN-HAN VN248 CLS
15:05 --:-- SGN-DAD VN130 CLS
15:10 --:-- SGN-VDH VJ260 I-J-K CLS
15:10 --:-- SGN-HPH VJ272 I-J-K CLS
15:10 --:-- SGN-HKG VJ876 G CLS
15:10 --:-- SGN-HUI VN1374 CLS
15:10 --:-- SGN-PQC VN1833 CLS
15:15 --:-- SGN-VCL VJ374 I-J-K CLS
15:25 --:-- SGN-VCS 0V8073 CLS
15:30 --:-- SGN-DLI BL350 CLS
15:30 --:-- SGN-HAN BL776 CLS
15:30 --:-- SGN-HAN VN252 CLS
15:40 --:-- SGN-CAN CZ374 CLS
15:40 --:-- SGN-HAN VJ154 I-J-K CLS
15:40 --:-- SGN-PQC VJ327 I-J-K CLS
15:45 --:-- SGN-PNH VN920 CLS
15:50 --:-- SGN-SIN 3K558 J8-10 CLS
15:50 16:10 SGN-HAN QH206 CLS
15:55 --:-- SGN-TPE BR396 CLS
16:00 --:-- SGN-PQC BL323 CLS
16:00 --:-- SGN-CXR BL384 CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VJ196 I-J-K CLS
16:00 --:-- SGN-HAN VN256 CLS
16:10 --:-- SGN-DLI 0V8380 CLS
16:10 --:-- SGN-KUL AK523 I8-10 CLS
16:10 --:-- SGN-THD VJ250 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-HUI VJ314 I-J-K CLS
16:10 --:-- SGN-SIN VN659 CLS
16:15 --:-- SGN-VII VJ218 I-J-K CLS
16:20 --:-- SGN-KUL OD562 H1-4 CLS
16:20 --:-- SGN-PQC VN1827 CLS
16:20 --:-- SGN-REP VN813 CLS
16:25 16:55 SGN-DLI VJ362 I-J-K CLS
16:25 --:-- SGN-CXR VN1346 CLS
16:30 --:-- SGN-REP K6821 CLS
16:30 --:-- SGN-HUI VJ308 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-CXR VJ608 I-J-K CLS
16:30 --:-- SGN-HAN VN258 CLS
16:35 --:-- SGN-HAN BL774 CLS
16:40 --:-- SGN-PQC BL325 CLS
16:40 --:-- SGN-KUL MH759 CLS
16:40 --:-- SGN-VII VJ224 I-J-K CLS
16:55 --:-- SGN-BKK VN603 CLS
17:00 --:-- SGN-HAN VN262 CLS
17:00 17:00 SGN-TPE VN570 CLS
17:25 --:-- SGN-CSX YG9045 CLS
17:30 --:-- SGN-VII VN1266 CLS
17:35 --:-- SGN-HPH BL594 CLS
17:35 --:-- SGN-BKK VJ805 G CLS
17:35 --:-- SGN-PQC VN1835 CLS
17:40 --:-- SGN-VCL VJ376 I-J-K CLS
17:45 18:15 SGN-VII VJ220 I-J-K CLS
17:50 --:-- SGN-TPE CI784 CLS
17:55 --:-- SGN-SIN TR303 J5-7 CLS
17:55 --:-- SGN-DLI VN1382 CLS
18:00 --:-- SGN-DAD BL686 CLS
18:00 --:-- SGN-DMK FD655 H8-10 CLS
18:00 --:-- SGN-DAD VN136 CLS
18:00 --:-- SGN-HAN VN266 CLS
18:05 --:-- SGN-CSX MF8672 J1-4 CLS
18:05 --:-- SGN-HPH VN1192 CLS
18:05 --:-- SGN-KHH VN580 CLS
18:05 --:-- SGN-CXR VN7342 CLS
18:10 --:-- SGN-HAN BL752 CLS
18:10 --:-- SGN-UIH VJ382 I-J-K CLS
18:15 --:-- SGN-VII BL554 CLS
18:20 --:-- SGN-HAN-IST TK168 I1-7 CLS
18:30 --:-- SGN-HAN BL780 OPN
18:40 --:-- SGN-PNH K6813 CLS
18:40 19:05 SGN-VII VJ228 I-J-K OPN
18:45 --:-- SGN-PXU VJ396 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-THD VJ248 I-J-K OPN
18:50 --:-- SGN-HPH VJ280 I-J-K OPN
18:55 --:-- SGN-THD BL574 OPN
18:55 --:-- SGN-KUL MH767 OPN
19:00 --:-- SGN-BMV VN1416 OPN
19:00 --:-- SGN-HAN VN272 OPN
19:05 --:-- SGN-HAN VJ198 I-J-K OPN
19:10 19:35 SGN-HAN VJ192 I-J-K OPN
19:15 --:-- SGN-DOH QR971 G1-8 OPN
19:15 --:-- SGN-DLI VJ366 I-J-K OPN
19:25 --:-- SGN-REP VN815 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VJ168 I-J-K OPN
19:30 --:-- SGN-CXR VN1342 OPN
19:30 --:-- SGN-HUI VN1378 OPN
19:30 --:-- SGN-HAN VN274 CNX
19:40 --:-- SGN-DAD BL684 OPN
19:40 --:-- SGN-HKG CX764 OPN
19:45 --:-- SGN-HAN QH208 OPN
19:50 --:-- SGN-HAN BL786 OPN
19:50 --:-- SGN-SIN SQ185 OPN
20:00 --:-- SGN-VII BL556 OPN
20:00 --:-- SGN-CXR VJ690 I-J-K OPN
20:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
20:00 --:-- SGN-HAN VN276 OPN
20:10 --:-- SGN-BKK TG557 OPN
20:10 --:-- SGN-HAN VJ178 I-J-K OPN
20:10 --:-- SGN-BMV VJ356 I-J-K OPN
20:15 --:-- SGN-KUL AK525 H4-6 OPN
20:25 --:-- SGN-HAN BL788 OPN
20:45 --:-- SGN-DMK DD3219 H8-10 OPN
20:45 --:-- SGN-HKG LD562 OPN
20:45 21:35 SGN-DAD VJ644 I-J-K OPN
20:55 --:-- SGN-SZB TH4164 OPN
21:00 --:-- SGN-HAN VN284 OPN
21:10 --:-- SGN-SIN 3K552 J1-3 OPN
21:10 --:-- SGN-HAN VJ162 I-J-K OPN
21:10 21:10 SGN-MEL VN781 OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VJ650 I-J-K OPN
21:15 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:20 --:-- SGN-SYD VN773 OPN
21:25 --:-- SGN-HPH VJ286 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ148 I-J-K OPN
21:30 --:-- SGN-HAN VJ170 I-J-K OPN
21:35 --:-- SGN-DMK FD659 H1-3 OPN
22:00 --:-- SGN-HAN BL792 OPN
22:05 --:-- SGN-HUI VJ316 I-J-K OPN
22:30 22:30 SGN-TPE CI6878 OPN
22:30 --:-- SGN-ICN VJ864 I OPN
22:45 --:-- SGN-CAN BL154 OPN
22:50 --:-- SGN-HAN VJ186 I-J-K OPN
23:05 --:-- SGN-NRT NH832 OPN
23:10 --:-- SGN-ICN KE684 OPN
23:15 --:-- SGN-CDG VN11 OPN
23:20 --:-- SGN-DAD VJ648 I-J-K OPN
23:50 --:-- SGN-HND JL70 OPN
23:50 --:-- SGN-ICN VN408 OPN
23:55 --:-- SGN-DXB EK393 G OPN
00:20 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:25 --:-- SGN-LHR VN51 CLS
01:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
02:05 --:-- SGN-HKG RH320 CNX
02:35 --:-- SGN-HAN-CAN CZ490 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- WUH-SGN CZ8317 CLS
00:05 --:-- NRT-SGN NH833 CLS
00:10 00:30 HAN-SGN VJ177. CLS
00:25 --:-- MNL-SGN 5J751 CLS
00:25 01:15 HAN-SGN VJ185. CLS
00:25 01:05 ICN-SGN VJ861. CLS
00:30 00:55 ICN-SGN TW121 CLS
00:30 01:30 HUI-SGN VJ317. CLS
00:35 00:25 DAD-SGN VJ641. CLS
00:40 --:-- PEK-SGN CA903 CLS
00:45 --:-- HKG-SGN HX538 CLS
00:45 01:47 CXR-SGN VJ615. CLS
00:55 01:25 CXR-SGN VJ605. CLS
01:00 01:05 ICN-SGN 7C4703 CLS
01:00 --:-- HAN-SGN BL793 CLS
01:10 --:-- PVG-SGN MU281 CLS
01:25 --:-- CAN-SGN CZ6089 CNX
01:45 01:45 HUI-SGN VJ315. CLS
01:45 01:30 CXR-SGN VJ681. CLS
02:00 02:35 ICN-SGN OZ391 CLS
04:05 --:-- CXR-SGN BL361 CNX
05:15 06:03 HKG-SGN LD561 CLS
05:25 --:-- CAN-SGN BL155 CLS
05:30 --:-- CXR-SGN VN9345 CLS
05:40 --:-- PEK-SGN CZ6041 CLS
05:50 --:-- HND-SGN JL79 CLS
06:25 --:-- CXR-SGN VN7347 CLS
06:55 --:-- CXR-SGN BL363 CLS
07:00 --:-- MCT-SGN **6Y9213 CLS
07:10 --:-- CXR-SGN VN1341 CLS
07:15 06:24 DOH-SGN QR972 CLS
07:35 --:-- CDG-SGN VN10 CLS
07:40 07:15 PQC-SGN VJ328 CLS
07:55 --:-- PNH-SGN K6812 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
08:00 07:35 JHB-SGN AK1490 CLS
08:00 08:00 HAN-SGN BL747 CLS
08:00 07:50 HAN-SGN VJ123 CLS
08:05 08:39 DLI-SGN VJ361 CLS
08:10 08:08 VKG-SGN 0V8002 CLS
08:10 --:-- HAN-SGN VN209 CLS
08:15 08:05 SIN-SGN 3K555 CLS
08:15 07:56 DAD-SGN VJ633 CLS
08:15 --:-- CXR-SGN VN1343 CLS
08:20 --:-- VCS-SGN 0V8050 CLS
08:25 08:15 CXR-SGN VJ613 CLS
08:30 --:-- CAH-SGN 0V8060 CLS
08:30 08:30 SIN-SGN TR304 CLS
08:35 --:-- VCS-SGN 0V8064 CLS
08:35 09:14 MNL-SGN PR591 CLS
08:35 --:-- HPH-SGN VN1181 CLS
08:40 --:-- DLI-SGN VN1381 CLS
08:40 --:-- HAN-SGN VN211 CNX
08:45 --:-- PQC-SGN BL304 CLS
08:50 08:45 PQC-SGN VJ320 CLS
08:50 09:06 TPE-SGN VJ841 CLS
08:55 08:40 KUL-SGN AK520 CLS
09:00 09:04 TBB-SGN VJ207 CLS
09:00 08:54 DAD-SGN VJ625 CLS
09:05 08:57 DMK-SGN DD3210 CLS
09:05 09:05 UIH-SGN QH1123 CLS
09:05 08:54 UIH-SGN VJ381 CLS
09:10 09:00 HAN-SGN VJ175 CLS
09:10 --:-- HAN-SGN VN217 CLS
09:15 --:-- DLI-SGN BL345 CLS
09:15 09:11 DMK-SGN FD656 CLS
09:15 09:05 BKK-SGN TG550 CLS
09:15 --:-- UIH-SGN VN1393 CLS
09:20 09:20 ALA-SGN ##DV453 CLS
09:20 --:-- DAD-SGN BL663 CLS
09:25 09:15 HUI-SGN VJ303 CLS
09:25 09:18 DAD-SGN VJ645 CLS
09:25 09:25 DAD-SGN VN113 CLS
09:30 --:-- SVO-SGN SU292 CLS
09:30 09:23 VCL-SGN VJ371 CLS
09:30 09:30 DAD-SGN VJ627 CLS
09:35 --:-- KHH-SGN VN581 CLS
09:40 --:-- HAN-SGN VN219 CLS
09:45 --:-- PQC-SGN VN1820 CLS
09:50 10:01 TPE-SGN BR395 CLS
10:00 --:-- TPE-SGN CI781 CLS
10:00 10:10 KUL-SGN MH750 CLS
10:05 10:15 KUL-SGN AK528 CLS
10:05 09:47 HUI-SGN VN1371 CLS
10:10 --:-- HPH-SGN BL585 CLS
10:10 --:-- HAN-SGN VN223 CLS
10:15 10:03 HKG-SGN CX767 CLS
10:15 10:22 HPH-SGN VJ273. CLS
10:15 10:35 ICN-SGN VJ865 CLS
10:20 10:15 RMQ-SGN AE1857 CLS
10:25 --:-- TPE-SGN VN571 CLS
10:30 --:-- HAN-SGN BL753 CLS
10:45 10:36 THD-SGN VJ241 CLS
10:45 11:10 VII-SGN VN1263 CLS
10:50 11:20 HAN-SGN VJ129 CLS
10:55 --:-- DAD-SGN BL679 CLS
11:00 --:-- THD-SGN BL565 CLS
11:00 --:-- CAN-SGN CZ3069 CLS
11:00 11:16 ICN-SGN OZ731 CLS
11:00 10:50 SIN-SGN SQ178 CLS
11:00 10:49 HAN-SGN VJ153 CLS
11:10 --:-- HAN-SGN VN225 CLS
11:15 --:-- HPH-SGN BL587 CLS
11:15 11:30 HPH-SGN VN1183 CLS
11:20 --:-- PKZ-SGN QV515 CLS
11:25 --:-- VCS-SGN 0V8052 CLS
11:25 --:-- PXU-SGN BL441 CLS
11:25 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
11:25 --:-- VCL-SGN VN1461 CLS
11:30 --:-- HAN-SGN BL757 CLS
11:35 11:48 TPE-SGN BR391 CLS
11:35 11:41 HAN-SGN VJ161 CLS
11:40 11:29 REP-SGN K6808 CLS
11:40 11:26 DAD-SGN VJ647 CLS
11:45 --:-- PQC-SGN VN1822 CLS
11:55 12:07 HAN-SGN VJ117 CLS
11:55 11:55 CXR-SGN VJ689 CLS
12:00 11:41 KOS-SGN K6838 CLS
12:05 --:-- SIN-SGN BL110 CLS
12:05 --:-- CXR-SGN VN1345 CLS
12:10 --:-- PVG-SGN CZ6077 CLS
12:10 12:15 PQC-SGN VJ338 CLS
12:15 11:59 THD-SGN VJ249 CLS
12:15 11:48 HAN-SGN VN227 CLS
12:20 --:-- VCS-SGN 0V8076 CLS
12:20 11:57 PQC-SGN VJ322 CLS
12:25 12:14 DAD-SGN VJ651 CLS
12:35 --:-- VCS-SGN 0V8078 CLS
12:40 --:-- HAN-SGN VN229 CLS
12:50 --:-- ICN-SGN KE681 CLS
12:50 13:16 UIH-SGN VJ387 CLS
12:55 13:03 KUL-SGN AK526 CLS
12:55 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
13:05 --:-- UIH-SGN VN1395 CLS
13:05 --:-- BKK-SGN VN600 CLS
13:15 --:-- HAN-SGN VN231 CLS
13:20 12:55 DLI-SGN VJ363 CLS
13:20 13:17 BKK-SGN VJ802 CLS
13:20 13:31 PUS-SGN VN423 CLS
13:25 --:-- BMV-SGN BL425 CLS
13:25 --:-- HUI-SGN BL503 CLS
13:25 13:30 HPH-SGN VJ275 CLS
13:30 --:-- PQC-SGN BL312 CLS
13:30 --:-- SZX-SGN CZ8465 CLS
13:30 12:52 DOH-SGN QR970 CLS
13:30 13:46 KIX-SGN VJ829 CLS
13:30 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
13:40 --:-- ICN-SGN VN409 CLS
14:10 13:55 SIN-SGN TR306 CLS
14:10 14:07 SIN-SGN VJ812 CLS
14:15 --:-- VII-SGN BL547 CLS
14:15 --:-- HAN-SGN BL765 CLS
14:15 14:01 HAN-SGN VN233 CLS
14:20 15:20 ICN-SGN VJ863 CLS
14:20 --:-- NRT-SGN VN301 CLS
14:20 --:-- KIX-SGN VN321 CLS
14:20 --:-- NGO-SGN VN341 CLS
14:25 --:-- CAN-SGN CZ373 CLS
14:25 --:-- SIN-SGN VN650 CLS
14:35 --:-- PQC-SGN BL314 CLS
14:40 --:-- VCS-SGN 0V8058 CLS
14:40 14:57 HPH-SGN VJ277 CLS
14:50 --:-- VCL-SGN BL463 CLS
14:50 --:-- VII-SGN VN1265 CLS
14:55 14:44 KUL-SGN VJ826 CLS
14:55 --:-- PNH-SGN VN921 CLS
15:00 15:20 HAN-SGN QH201 CLS
15:00 14:35 KHH-SGN VJ885 CLS
15:05 14:55 VII-SGN VJ213 CLS
15:10 14:50 SIN-SGN 3K557 CLS
15:10 --:-- RGN-SGN VN942 CLS
15:15 --:-- HAN-SGN VN237 CLS
15:25 --:-- VCS-SGN 0V8056 CLS
15:25 --:-- VDH-SGN BL517 CLS
15:25 --:-- DAD-SGN BL677 CLS
15:25 15:30 KUL-SGN OD561 CLS
15:25 15:18 HAN-SGN VJ191 CLS
15:25 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
15:30 15:15 REP-SGN K6824 CLS
15:30 15:23 BKK-SGN VJ804 CLS
15:30 15:05 HUI-SGN VN1373