Quốc nội:

  • Lotus Lounge: gần cửa khởi hành số 2
  • Le Saigonnais:  gần cửa khởi hành số 14

Giá 450,000 VNĐ/ khách/ 3 giờ sử dụng dịch vụ

Quốc tế:

  • Lotus Lounge: tầng 3
  • Le Saigonnais: tầng 3
  • Rose Lounge: tầng 2, hành lang cửa khởi hành số 9
  • Orchid Lounge: tầng 2, hành lang cửa khởi hành số 16
  • Apricot Lounge: tầng 2, hành lang cửa khởi hành số 17
  • Lotus Lounge 2: tầng 2, hành lang cửa khởi hành số 18

Giá $43 hoặc 1,000,000 VNĐ/ khách/ 4 giờ sử dụng dịch vụ