Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:50 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:10 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
09:25 --:-- VII-DAD BL845 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
12:55 --:-- VII-SGN BL551 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
14:00 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
19:45 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
19:55 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:35 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
07:50 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
08:25 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
08:45 --:-- SGN-VII BL542 OPN
10:30 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:45 --:-- SGN-VII VJ214 OPN
11:55 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:15 --:-- DAD-VII BL846 OPN
12:15 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
13:15 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
15:10 --:-- HAN-VII VN1713 OPN
16:35 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
17:45 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
18:25 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
19:00 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:35 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
20:25 --:-- SGN-VII BL554 OPN