Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:05 --:-- VII-CXR BL521 OPN
08:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:30 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
08:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
10:40 --:-- VII-SGN VN7263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:50 --:-- VII-DLI QH1771 OPN
12:25 --:-- VII-SGN BL551 OPN
12:40 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:00 --:-- VII-HAN VN1712 OPN
15:00 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
16:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
17:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:55 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:55 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
21:10 --:-- VII-SGN BL555 OPN
21:25 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:30 --:-- SGN-VII BL540 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:00 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:05 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:00 --:-- SGN-VII VN7262 OPN
10:45 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:10 --:-- DLI-VII QH1772 OPN
11:55 --:-- CXR-VII BL520 OPN
12:10 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
14:30 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
15:20 --:-- HAN-VII VN1713 OPN
16:50 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
19:15 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
20:00 --:-- SGN-VII QH1154 OPN
20:15 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
20:40 --:-- SGN-VII BL554 OPN