Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 --:-- VII-SGN BL543 OPN
08:20 --:-- VII-DAD 0V8021 OPN
09:15 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:30 --:-- VII-BMV QH1716 OPN
09:45 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
11:15 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
11:30 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
11:50 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
13:00 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:40 --:-- VII-HAN QH1650 OPN
14:25 --:-- VII-SGN VJ215 OPN
16:50 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
19:05 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
19:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
20:10 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:40 --:-- VII-SGN BL555 OPN
22:00 --:-- VII-SGN VN1261 OPN
23:35 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 --:-- SGN-VII BL542 OPN
07:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:30 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:45 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
09:00 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
10:30 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
10:45 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
11:10 --:-- DAD-VII 0V8020 OPN
12:20 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:40 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:55 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
13:40 --:-- SGN-VII VJ220 OPN
16:10 --:-- HAN-VII QH1651 OPN
18:20 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:45 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:30 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
20:00 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:10 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
22:50 --:-- SGN-VII VJ228 OPN