Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:00 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
08:30 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
08:50 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
09:30 --:-- VII-SGN VN1267Z OPN
09:40 --:-- VII-SGN VJ221 OPN
10:35 --:-- VII-CXR BL321 OPN
10:45 --:-- VII-CXR BL323 OPN
11:15 --:-- VII-PXU VJ759 OPN
11:45 --:-- VII-BMV VJ741 OPN
12:20 --:-- VII-SGN VJ211 OPN
13:05 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:10 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
14:55 --:-- VII-SGN BL521 OPN
20:20 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:25 --:-- VII-SGN VJ219 OPN
20:35 --:-- VII-SGN VN1267 OPN
20:55 --:-- VII-SGN BL529 OPN
21:15 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
21:20 --:-- VII-SGN VJ223 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:45 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
08:10 09:50 SGN-VII VJ212 OPN
08:10 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
08:40 --:-- SGN-VII VN1266Z OPN
08:50 --:-- HAN-VII VN7715 OPN
09:00 09:35 SGN-VII VJ210 OPN
10:00 --:-- SGN-VII BL520 OPN
10:10 --:-- SGN-VII BL526 OPN
10:30 --:-- PXU-VII VJ758 OPN
11:00 --:-- BMV-VII VJ740 OPN
11:35 --:-- SGN-VII VJ226 OPN
12:15 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
12:25 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
14:20 --:-- CXR-VII BL322 OPN
19:40 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:40 --:-- SGN-VII VN1266 OPN
19:40 --:-- SGN-VII VJ218 OPN
20:10 --:-- SGN-VII BL528 OPN
20:40 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
20:45 --:-- SGN-VII VJ228 OPN