Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua lốp, sửa chữa thay thế vật tư đặc chủng cho xe chữa cháy Ziegler biển kiểm soát 15C-064.88". Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: THÔNG BÁO mời chào giá: "Mua lốp, sửa chữa thay thế vật tư đặc chủng cho xe chữa cháy Ziegler biển kiểm soát 15C-064.88" - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

“Mua lốp, sửa chữa thay thế vật tư đặc chủng cho xe chữa cháy Ziegler biển kiểm soát 15C-064.88"