Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:30 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
08:15 --:-- HPH-SGN BL585 OPN
08:30 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:10 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
11:30 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:40 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
16:35 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:35 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
20:40 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:05 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:45 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
01:15 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:45 --:-- SGN-HPH BL584 OPN
08:00 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
08:25 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:30 --:-- BMV-HPH VJ670 OPN
10:40 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
12:10 --:-- SGN-HPH VJ276 OPN
12:55 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
15:00 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
15:50 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
18:05 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
19:45 --:-- SGN-HPH VJ280 OPN
19:55 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:35 --:-- SGN-HPH BL596 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
23:10 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
23:55 --:-- SZX-HPH DZ6251 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN