Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:30 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
08:30 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
08:35 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:30 09:35 HPH-SGN VJ279 OPN
09:50 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:10 10:20 HPH-CXR VJ731 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ725 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
11:55 13:40 HPH-SGN VJ289 OPN
15:25 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
16:10 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
15:00 17:45 HPH-SGN VJ281 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:20 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
21:05 22:55 HPH-SGN VJ283 OPN
23:35 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.