Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Mua sơn phục vụ công tác sơn kẻ tín hiệu đường CHC, đường lăn.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Mua sơn phục vụ công tác sơn kẻ tín hiệu đường CHC, đường lăn.