Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại nhà ga T1.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  "Lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không"