Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tổ chức mời chào giá rộng rãi: Bảo dưỡng và thay thế vật tư cho hệ thống điều hòa không khí tại Cảng HKQT Cát Bi lần thứ 1 năm 2024.   

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm tham khảo thông báo theo chi tiết sau đây:

TBMCG:  Bảo dưỡng và thay thế vật tư cho hệ thống điều hòa không khí tại Cảng HKQT Cát Bi lần thứ 1 năm 2024.