Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Mua sắm máy tính trang bị cho các quầy thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi"

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

TBMCG: Hạng mục mua sắm: "Mua sắm máy tính trang bị cho các quầy thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi"