Đề nghị các đơn vị quan tâm tham khảo thông báo https://drive.google.com/file/d/1isaKBvvW1LMNTH8PgikFdn7UDm92zGuc/view?usp=sharing